ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារសំរាប់ជនបរទេស

ការងារទី 1 ដល់ 5 នៃការងារចំនួន 5
ប្រាក់ខែ :
$1,300
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 22​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ :
$1,500 - $1,800
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
តំណែង :
English Teacher
(១នាក់)
ក្រុមហ៊ុន :
ប្រាក់ខែ :
$1,000 - $1,200
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ :
$900 - $1,500
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 03​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
តំណែង :
Pre School Teacher
(១នាក់)
ក្រុមហ៊ុន :
ប្រាក់ខែ :
$1,000
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 05​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :

Expat looking for job in Cambodia?

Are you interested in working in Cambodia as an expat? If yes, Khmer Online Job can help you.

Find the latest available expat jobs in Cambodia.
Many expat jobs are available on Khmer Online Job and start apply today.

@Job seekers : Job opportunity comes and goes, if you don't want to slip itstay tuned to get Job update

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading