ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

តម្លៃ

យើងបានបង្កើតតារាងតម្លៃតាមថវិការសំរាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក៖

Premium

១ មុខតំណែង
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
ផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook
ផ្សព្វផ្សាយតាម Google Plus
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
២០ ដុល្លា
ប្រសិនបើអ្នកផ្សព្វផ្សាយការងារច្រើនជាង១មុខតំណែង គិតតម្លៃតែ១០ដុល្លាប៉ុណ្ណោះក្នុង១មុខតំណែង។
ចំនួនមុខតំណែង :
សរុប :

Standard

១ មុខតំណែង
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
១៥ ដុល្លា
ប្រសិនបើអ្នកផ្សព្វផ្សាយការងារច្រើនជាង១មុខតំណែង គិតតម្លៃតែ៥ដុល្លាប៉ុណ្ណោះក្នុង១មុខតំណែង។
ចំនួនមុខតំណែង :
សរុប :

សំគាល់ :

  • ក្នុង១មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុនអាចកំនត់ចំនួនបេក្ខជនដែលត្រូវជ្រើសរើសដោយមិនកំនត់។
  • ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកឡើងវិញនឹងពុំត្រូវបានគិតថ្លៃទេ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនពុំអាចជ្រើសបានបុគ្គលិកដែលសមស្របបានសំរាប់ការផ្សាយ លើកមុន។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading