ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Business Development Manager សំរាប់ Credit Bureau (Cambodia) Co., Ltd

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 18​ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ2018)
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 18​ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ2018
ប្រាក់ខែ : តាមការចរចារ
បទពិសោធន៌ : ត្រូវការ
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Credit Bureau Cambodia (CBC) is the leading provider of financial information, analytical solutions and credit reporting service in the Kingdom of Cambodia. CBC was established in 2012 with 51 members and now have more than 140 members inclusive of banks, microfinances, leasing companies and rural credit operators. We are currently looking for qualified candidates for the position as below:

 • Business Development Manager
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • New Business Development
  • Initiate and develop growth strategy focused on financial gain and customer satisfaction
  • Lead in preparing strategies to drive the sale team to achieve corporate target
  • Conduct research to identify new market and customer’s needs
  • Plan approaches and pitches, work with relevant teams to develop proposals that speak to the client’s needs, concerns, and objectives
  • Participate in pricing and solutions
  • Prospect for potential new network and turn this into increased business
  • Assist in developing strategic relationship with members or potential members
  • Assist in design term of business agreement
 • Sale Management
  • Be the business consultant in introducing CBC’s solutions to help customers better managing their business
  • Seek opportunity to cross sell existing and new solutions to members
  • Communicate new products/solutions to customers
  • Closely follow up on users’ experience and problem with members who subscribed CBC’s solutions to ensure customers’ satisfaction
  • Handle all customers’ complaints and investigate
  • Assist in forecast sale target and ensure they are met with plan
  • Working closely with Relationship Team to ensure the accurate weekly progress sale reports and submitted within a timely manner
  • Present business development training and mentoring to other departments internal staff
 • Business Development Planning
  • Analyze market, competitors, industry against the company current position and propose plan in response to the business trend
  • Develop campaigns and distribution channels that lead for sales growth
  • Attend industry functions to ensure updates of market information/trend
តំរូវការការងារ
 • Holds a Master Degree of Business Management with minimum two years relevant work experience;
 • Experience working with business development and sale management
 • Good knowledge of bank, microfinance and leasing sector
 • An out-of-the-box thinker, highly adaptable to a dynamic environment;
 • Demonstrates the ability to take the initiative and pay close attention to detail;
 • Honesty, reliability, and a commitment to strict confidentiality;
 • Is self-motivated and committed to self-improvement
ព័តមានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested and qualified applicants have to submit resume and cover letter with current photo and other related documents to CBC’s office or email by using information in the contact detail.

Only shortlisted candidates will be contacted. A detailed Job Description can be obtained from our website or contact via phone.


ជួយគាំទ្រ Khmer Online Jobs

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ Khmer Online Jobs
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Credit Bureau (Cambodia) Co., Ltd
អុីម៉េល : employment@creditbureaucambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 23 999 006
អាស័យដ្ឋាន : Vattanac Capital, Level 9, No 66, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.creditbureaucambodia.com
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading