ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

វិធីសាស្ត្រ ក្នុងការបង់ថ្លៃ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលអ្នកបង់ថ្លៃសេវារួចរាល់។ អ្នកអាចទូទាត់ថ្លៃសេវាតាម ធនាគារអេស៊ីលីដា វីង ទ្រូម៉ាន់នី អ៊ី-ម៉ាន់នី ឬ តាមរយៈ Paypal។

សូមផ្ញើរូបភាពវិក្ក័យប័ត្រសំរាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវារបស់អ្នកមក Khmer Online Jobs នៅពេលដែលអ្នកបានបង់ថ្លៃរួចរាល់។

ធនាគារអេស៊ីលីដា

ប្រទេស : កម្ពុជា
ឈ្មោះធនាគារ : Acleda Plc.
អាស័យដ្ឋានធនាគារ : Phnom Penh
ឈ្មោះគណនី : Bou Ankeamalyna
លេខគណនី : 3100-02084727-2-7
Swift Code : ACLBKHPP

ទ្រូម៉ាន់នី

សូមផ្ញើថ្លៃសេវាទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ

017 911 967

 

អ៊ី ម៉ាន់នី

សូមផ្ញើថ្លៃសេវាទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ

017 911 967

 

វីង

លេខគណនីវីង : 01725024

ប្រសិនបើអ្នកពុំមានគណនីវីងទេ អ្នកអាចផ្ញើថ្លៃសេវាទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ 017 911 967

របៀបផ្ទេរប្រាក់តាមវីង?

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading