ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

របៀបស្វែងរកការងារ

១)​ របៀបស្វែងរកការងារក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទំនើប

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម:

  • ពាក្យគន្លឹះ, ឧ: គណនេយ្យ, សន្តិសុខ,...
  • តាមផ្នែក, ឧ: គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ, វិស្វកម្ម..
  • តាមក្រុង រឺ ខេត្ត ឧ: ភ្នំពេញ, សៀមរាប, បាត់ដំបង,...
  • តាមចន្លោះប្រាក់ខែដែលអ្នកប្រាថ្នា  ឧ: 0-500$, 500-1000$,...

(ចុចលើិនិមិត្តសញ្ញាស្វែងរក)

search-sp-km-1.jpg

(បំពេញលក្ខខ័ណ្ឌដែលលោកអ្នកចង់រក រួចចុច បូតុងស្វែងរក)

search-sp-km-2.jpg

២)​ របៀបស្វែងរកការងារក្នុងកំុព្យូទ័រ

វាមានលក្ខណះស្រដៀងនឹងការស្វែងរកការងារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទំនើបដែរ។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម:

  • ពាក្យគន្លឹះ, ឧ: គណនេយ្យ, សន្តិសុខ,...
  • តាមផ្នែក, ឧ: គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ, វិស្វកម្ម..
  • តាមក្រុង រឺ ខេត្ត ឧ: ភ្នំពេញ, សៀមរាប, បាត់ដំបង,...
  • តាមចន្លោះប្រាក់ខែដែលអ្នកប្រាថ្នា  ឧ: 0-500$, 500-1000$,...
search-pc-km.jpg

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading