ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ទំនាក់ទំនង

ខ្មែរអនឡាញចប

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬ សំនួមពរណាមួយ សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារ Khmer Online Jobs តាមរយៈអាសយដ្ឋានខាងក្រោម ឬ ក៏ផ្ញើអុីម៉េលមកយើងខ្ញុំ។

អាសយដ្ឋាន : ក្បែរក្លោងទ្វារចូលវត្តដំបូកខ្ពស់, #652, ផ្លូវលេខ 271, ភ្នំពេញ
សារតាមរយៈ :  FB Messenger Khmer Online Jobs Telegram Messenger
អុីម៉េល : info@khmeronlinejobs.com
លេខទូរស័ព្ទ : 067 683 789
គេហទំព័រ : https://www.khmeronlinejobs.com
https://kh.khmeronlinejobs.com

អ្នកអាចចូលមើល ទំព័រសំនួរទូទៅ សំរាប់ចម្ងល់ផ្សេងៗ។

តើការប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកក្នុងទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com មានតំលៃប៉ុន្មាន?

បើចង់ប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកក្នុងទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម៉្តេច?

*
*
*
*

  • ទំរង់ឯកសារដែលអាចទទួលបាន: PDF រឺ Word Document
  • ទំហំឯកសារធំបំផុត 2Mbs ប៉ុណ្ណោះ
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្ញើរឯកសារលើសពីមួយសូម zip ​ឯកសារជាមួយគ្នា
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្សាយការងារជាភាសាខ្មែរ សូមផ្ញើឯកសារដែលប្រើខ្មែរយ៉ូនីកូដ

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading