ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

របៀបបំពេញ CV

In order to apply for a job through our platform, you need to register and fill in CV. And you need to do that only once. Job recruiter can not see your photo, name, email and telephone number. They can only view your full CV when you have applied for any of their opening job announcement.

CV is the first impression you show to recruiter, so it is important to give as much as information you have.

  • Your personal information
  • Education background
  • Computer skills
  • Work experiences
  • Portfolio 
  • Refererences

 

(CV Screen)

cv-en.jpg

 

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading