ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

តម្លៃ និង លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

តម្លៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ(១ខែ)

ជាភាសាអង់គ្លេស : https://www.khmeronlinejobs.com
ជាភាសាខ្មែរ : https://kh.khmeronlinejobs.com
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារ
មានអ្នកចូលរួមជាង 5000+នាក់

Mobile Support Website

Khmer Online Jobs Website
ចំនួនមុខតំណែង:

បញ្ចូលចំនួនមុខតំណែងដើម្បីគណនារកថ្លៃឈ្នួលក្នុង ការផ្សព្វផ្សាយ

Enter number positions
សរុប:
តំលៃខាងលើរួមបញ្ចូល៖

  • ផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងគេហទំព័រ https://www.khmeronlinejobs.com និង https://kh.khmeronlinejobs.com
  • ផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្មែរអនឡានចប។
  • ផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងទំព័រ LinkedIn របស់ខ្មែរអនឡានចប។
  • ផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រការងារទៅអោយសមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយខ្មែរអនឡានចប។
  • រយៈពេល១ខែ

ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់

ដោយចំណាយតែ ១ដុល្លា ក្នុង១ថ្ងៃ លោកអ្នកអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់។


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់ នឹង៖

  • ត្រូវបង្ហាញក្នងផ្នែកខាងលើនៃ បញ្ជីការងារ ក្នុងទំព័រទី១។
  • ត្រូវបង្ហាញនៅក្នង បណ្តុំដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់នៃគេហទំព័រខ្មែរអនឡានចប។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading