ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

តម្លៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

តម្លៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

១ មុខតំណែង
ក្នុង១មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុនអាចកំនត់ចំនួនបេក្ខជនដែលត្រូវជ្រើសរើសដោយមិនកំនត់។
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកឡើងវិញនឹងពុំត្រូវបានគិតថ្លៃទេ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនពុំអាចជ្រើសបានបុគ្គលិកដែលសមស្របបានសំរាប់ការផ្សាយ លើកមុន។
ជាភាសាអង់គ្លេស : https://www.khmeronlinejobs.com
ជាភាសាខ្មែរ : https://kh.khmeronlinejobs.com
ផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook
មានអ្នកតាមដានជាង 163,000+នាក់
ផ្សព្វផ្សាយតាម LinkedIn
មានអ្នកតាមដានជាង 10,000+នាក់
ផ្សព្វផ្សាយតាម Google Plus
មានអ្នកតាមដានជាង 20+នាក់
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
មានអ្នកចូលរួមជាង 4,500+នាក់
ចំនួនមុខតំណែង :

បញ្ចូលចំនួនមុខតំណែងដើម្បីគណនារកថ្លៃឈ្នួលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

Enter number positions
សរុប :
តំលៃខាងលើរួមបញ្ចូល៖
  • ផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងគេហទំព័រ https://www.khmeronlinejobs.com និង https://kh.khmeronlinejobs.com
  • ផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្មែរអនឡានចប។
  • ផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងទំព័រ LinkedIn របស់ខ្មែរអនឡានចប។
  • ផ្សព្វផ្សាយការងារនៅក្នុងទំព័រ Google+ របស់ខ្មែរអនឡានចប។
  • ផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រការងារទៅអោយសមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយខ្មែរអនឡានចប។

តម្លៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់

ដោយចំណាយតែ ១ដុល្លា ក្នុង១ថ្ងៃ

លោកអ្នកអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់ នឹង៖

  • ត្រូវបង្ហាញក្នងផ្នែកខាងលើនៃ បញ្ជីការងារ ក្នុងទំព័រទី១។
  • ត្រូវបង្ហាញនៅក្នង បណ្តុំដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់នៃគេហទំព័រខ្មែរអនឡានចប។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading