ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

តម្លៃ

ការផ្តល់ជូនពិសេស

តើអ្នកមិនធ្លាប់ផ្សព្វផ្សាយការងារក្នុងគេហទំព័រ Khmer Online Jobs?

លោកអ្នកអាចសាកល្បងបានដោយអត់គិតថ្លៃ។

*** ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែក្រុមហ៊ុន រឺ អង្គការណាដែលចង់សាកល្បងប្រើប្រាស់សេវាផ្សព្វផ្សាយការងារតាមគេហទំព័រ Khmer Online Jobs លើកទីមួយតែប៉ុណ្ណោះ។
សំរាប់តំណែងទីមួយតែប៉ុណ្ណោះ។

តម្លៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

១ មុខតំណែង
ក្នុង១មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុនអាចកំនត់ចំនួនបេក្ខជនដែលត្រូវជ្រើសរើសដោយមិនកំនត់។
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកឡើងវិញនឹងពុំត្រូវបានគិតថ្លៃទេ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនពុំអាចជ្រើសបានបុគ្គលិកដែលសមស្របបានសំរាប់ការផ្សាយ លើកមុន។
ផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook
មានអ្នកតាមដានជាង ១៥០,០០០នាក់
ផ្សព្វផ្សាយតាម LinkedIn
មានអ្នកតាមដានជាង ៧,១០០នាក់
ផ្សព្វផ្សាយតាម Google Plus
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
មានអ្នកចូលរួមជាង ៣,០០០នាក់
ចំនួនមុខតំណែង :
សរុប :
ចំនួនមុខតំណែង12345678910
តម្លៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ $15 $20 $25 $30 $35 $40 $45 $50 $55 $60
ចំនួនមុខតំណែងតម្លៃក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ
1 $15
2 $20
3 $25
4 $30
5 $35
6 $40
7 $45
8 $50
9 $55
10 $60

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading