ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 1-100 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3063
អុីម៉េល : sholben@fintrac.com
maloung@fintrac.com
អាស័យដ្ឋាន : #34, Street 310,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fintrac.com
 Cambodia HARVEST map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jobs@luckydragonlotto.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015639007 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building 1, Monivong Blvd.,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruitment@vtrustproperty.com
លេខទូរស័ព្ទ : 087 888 150 (Office)
070 812 323 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #113(Parkway Square, 3floor-Room No.3FR, Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.vtrustproperty.com
 VTRUST Property Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@qbmore.com
អាស័យដ្ឋាន : #825 ABC, Preah Monivong Blvd,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@103npt.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212096 (Office)
069661103 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 86, Norodom Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.103npt.com.kh
អុីម៉េល : apply@17triggers.com
គេហទំព័រ : http://www.17triggers.com
អុីម៉េល : susan@ensohealing.com
អុីម៉េល : orn24l@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 45 45 29 (Mobile)
070 264142 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #24L, St. Veng Sreng,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
2NT
អុីម៉េល : hr@2ntkh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 64 34 477
អាស័យដ្ឋាន : 2nd Floor of Steung Meanchey Thmey Market, Monireth Blvd,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.2ntkh.com
អុីម៉េល : puthikol_keo@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 995 965 (Mobile)
017 999 240 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 108 E0, 371,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : keosamnang.tiep@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 393 666
អាស័យដ្ឋាន : Morodok Teacho Building (Lot 503),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cdsinfo@cds.com.kh
sreymarch@cds.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 431 035 (Office)
023 722 194 (Office)
023 722 493 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Online Building,#60, Monivong Blvd, 3rd floor,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cds.com.kh
អុីម៉េល : 3d.cambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 883833 (Office)
012 334444 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #3, Street 2004 (Sorla),សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sikuong.ung@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 805 780 (Mobile)
012 922 229 (Mobile)
016 555 588 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #44, Street 160,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Recruitment.3KAgri@gmail.com
អុីម៉េល : 3keys.interior@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 55 95 95 (Mobile)
095 95 95 80 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 95C, St 182,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@40k.com.au
គេហទំព័រ : https://www.40kplus.com/
អុីម៉េល : anna@ecolodges.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 088 9605265 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Opposite of Andet Island, Ta Tai Village,កោះកុង
គេហទំព័រ : http://www.ecolodges.asia
4Rivers Floating Lodge map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sleng@cts-group.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 168 (Office)
012 390 222 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #A5-8, La Seine Diamond Island,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hrm@7ftd.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 996 876 (Office)
024 6367077 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #124, Street Samdech Sothearos,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.7ftd.com.kh
7FTD Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@802adfilms.com
អាស័យដ្ឋាន : #10A St. 516,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.802adfilms.com www.kyhrecords.com
802AD Films & KlapYaHandz map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : alexadrewoong@gmail.com
ceo@8sgroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 79 55 56 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #18AE1, De La Russie Blvd,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : darinasothat@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 333 639
អាស័យដ្ឋាន : #5EoB, St. 84/65,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lovefmradio@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016975004
អាស័យដ្ឋាន : TV3 / 97.5 Love FM, No.255A Street 598សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
97.5 Love FM Phnom Penh map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : k.davy@9-base.com
លេខទូរស័ព្ទ : 098756565 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 2F, PPCB HQ B/D, 217-219, Norodam Blvd,ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.9-base.com
អុីម៉េល : ask@homephotography.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 089 98 55 66
087 933 722
អាស័យដ្ឋាន : #66-68, ST.360,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : servuty@hotmail.com
អាស័យដ្ឋាន : Room 303, 3rd Floor, ALPHA Tower 1 Building #97B, Samdech Munireth Blvd (St.217),សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : admedia.manager@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 66 66 80 (Mobile)
អុីម៉េល : sinat@anewdaycambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 017 700 908
គេហទំព័រ : http://www.anewdaycambodia.org
អុីម៉េល : sl@al-kh.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 247 (1st floor), Street 51 (corner St. 360),សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.al-laws.com
A&L Law Office map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : account@appg.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 023 880 122 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No.311D, Street Tep Phan (182),សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : account@appg.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 023 880 122 (Office)
023 880 227 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No.334E0, Neruh Blvd(215),សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@atc1993.com
moun.ratha@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : +66-2931-7700 (Office)
+66-2931-7703 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : 450 Ladprao Wang-Hin Rd.,, Ladprao, Bangkok 10230, Outside Cambodiaក្រៅប្រទេស
អុីម៉េល : kristen.s@a21.org
អាស័យដ្ឋាន : Poipetបន្ទាយមានជ័យ
គេហទំព័រ : http://www.a21.org
អុីម៉េល : vanny@asiato.asia
អាស័យដ្ឋាន : # 253-255E0, Borey Pi Phup Thmey, Boeung Chhouk, Road 2011 (Ouknhar Tri Heng Road), Street E,ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
A2A Town (Cambodia) Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : bizdev@adeptconsulting.asia
អាស័យដ្ឋាន : CASA by Meridian, Orient Tower,2nd Floor, Unit A01
No. 1, Harvard Street
Diamond Island,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
AA Global Services map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : makara@aacorporation.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 617 917 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Monkey business building , # 16, St. 370,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@ccapabc.net
អាស័យដ្ឋាន : No. 33, Street 228,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.abcinternationalprojects.net.au
អុីម៉េល : hr_recruit@ccw.com.kh
hr@ccw.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 061 234 333 (Office)
061 80 60 86 (Mobile)
061 80 60 87 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #19D, St. 271,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : belinda@aboutasiaschools.org
អាស័យដ្ឋាន : AboutAsia House, Charles de Gaulle Avenue, (Charming City)សៀមរាប
ABOUTAsia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sales@absolutecambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 777 4444 (Mobile)
012 525 648 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House #45Z, Sothearous,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : abtasiajobs@gmail.com
អុីម៉េល : ac.consultant.168@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016
012 453 427
អាស័យដ្ឋាន : #47, St. 261,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : srun.chanlay@acac.edu.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 23, Street 139សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.shift360.ch www.acac.edu.kh
Academy of Culinary Arts Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : samnang45046@hotmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 375 697
គេហទំព័រ : http://www.accountabilityinternational.org.au
អុីម៉េល : info@acetcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 390 680 (Mobile)
023 864 438 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 104, Street 273 (3rd Floor), Phum Toul Kork,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : venghuot2014@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 093 555168 (Mobile)
អុីម៉េល : hr.recruit@acledabank.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : +855­ (0)23 994 540
អាស័យដ្ឋាន : #61, Preah Monivong Blvd.,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://acledabank.com.kh
Acleda Bank Plc. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
លេខទូរស័ព្ទ : +855 (0) 23 999 944
881 790
លេខទូរសា : +855 (0) 23 999 979 / 881 780
អាស័យដ្ឋាន : #50, Corner of Street 516 and 335, Phum 6,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.acledatrainingcenter.com.kh
ACLEDA Training Center (ATC) map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : acrcaritas@acr-caritas.org
អាស័យដ្ឋាន : No.36, Street 386,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cambodia.tenders@acted.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216594 (Telephone
Fax)
អាស័យដ្ឋាន : # 8, Street 328,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : off.kh@acf-international.org
គេហទំព័រ : http://www.acf-international.org/
អុីម៉េល : soungsephan@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 906 097 (Mobile)
អុីម៉េល : vuthy@ahead.org.kh
អាស័យដ្ឋាន : #451,Group #25, Wat Romdoul Village,សង្កាត់ ចំការសំរោង, ខណ្ឌ បាត់ដំបង , បាត់ដំបង
អុីម៉េល : info@ard-cambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : #72, Street, 360,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : job@aplecambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 996351 (Office)
012 584194 (Mobile)
អុីម៉េល : cambodia.job@actionaid.org
អាស័យដ្ឋាន : # 69, Street 242,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.actionaid.org/cambodia
ActionAid map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@apmfi.com.kh
info@apmfi.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 214255 (Office)
023 214622 (Mobile)
078 777294 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #35-37, Street 214,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.apmfi.com.kh
Active People’s Microfinance Institution Plc map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@activeproperties.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 557 6666
077 522 728
អាស័យដ្ឋាន : No.133 Mao Tse Tong Blvd, Parkway Square 1st Floor (Room 1-13),សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Chinahjs2004@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 316 435
023 699 9038
អាស័យដ្ឋាន : #10cy, St 271,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : afcpa@online.com.kh
sunkolvira@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : MorodokTecho Building, (lot503),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camclimate.org.kh
អុីម៉េល : zurina@anymindgroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : +855-(0)23-901-415
អាស័យដ្ឋាន : 17/F Prince Phnom Penh Tower, No.445, St Monivong Blvd (93)សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://anymindgroup.com/
អុីម៉េល : sokkanha.oum@add-cambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 329 993 (Mobile)
023 885 006 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #74, Street 584, Sangkat Tuol Kork II,ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : addicon@addicon.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 722071
02
03 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Room #2FL, 2nd Floor, #113 Parkway Square, St. Mao Tse Tong,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr-cambodia@airconnect-e.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 153C, St. 36 Sony,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.facebook.com/Advanceenterprisecambodia www.airconnect-e.com
អុីម៉េល : hr1@academy.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 901 188
អាស័យដ្ឋាន : Aeon Mall, 3rd Floor Unit 3001, #132 Samdach Sothearos, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh,Cambodiaសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.academy.com.kh
អុីម៉េល : cheasochitra@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 989 908 (Mobile)
092 989 907 (Mobile)
អុីម៉េល : recruitment@ababank.com
គេហទំព័រ : http://www.ababank.com
ធនាគារ ABA map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : office.ace2016@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 67 68 337
086 667 586
អាស័យដ្ឋាន : #26 & 28, St. Berk Tmey 271, (Near Sovanna Shopping Centre)សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.acekh.org
អុីម៉េល : mengly@act.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 011 787010 (Mobile)
012 231965 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #48DEO, Russia’s federation Blvd,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobs@agl-group.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 888816 (Office)
012 922949 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 314DEo, Street 150,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.agl-group.com
Advanced Glory Logistics (Cambodia) Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sales@advancedpowerenergy.com
pollar@advancedpowerenergy.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017682442 (Mobile)
086 881170 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #138, St.51-294,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.advancedpowerenergy.com
អុីម៉េល : admin@advancedstamford.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011 686 686 (Mobile)
023 689 1689 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Villa No. 40, Street. 570,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.advancedstamford.com
អុីម៉េល : info@aeconsults.com
គេហទំព័រ : http://www.aeconsults.com
អុីម៉េល : permporn@advantage.co.th
jirawan@advantage.co.th
លេខទូរស័ព្ទ : (66-2) 9925330 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 801-301 Moo 8, Phaholyothin Rd, T.Kukhot, Lumlookkar, Pathumthani 12130 Thailand,ក្រៅប្រទេស
គេហទំព័រ : http://www.advantage-cambodia.com
អុីម៉េល : kithsakm@adracambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : House 4, Street 554,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.adracambodia.org
អុីម៉េល : khantey.sv@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 960 082 (Mobile)

012 828 891 (Mobile)
អុីម៉េល : apioffice@apiinstitute.org
អាស័យដ្ឋាន : Phnom Penh Villa, Building#124, 2nd Floor, Room 206, Street.388,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.apiinstitute.org
អុីម៉េល : socheat.touch@internationalsos.com
អាស័យដ្ឋាន : House # 161, Street 51 (Pasteur),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.internationalsos.com
អុីម៉េល : internationaldevelopment@aecom.com
អុីម៉េល : info@afesip.org
លេខទូរស័ព្ទ : 092 937 685 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 4B, 52D,ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.afesip.org
Afesip Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : todd.bb2c@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 551 884 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #253, Preak kanou,ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobs@actiscambodia.com
info@actiscambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 294 747 (Mobile)
023 519 3777 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #06, St. 14,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : s.min@avsf.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 987 613 (Mobile)
023 215 037 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : PO Box 902 Phnom Penh, No 143, St 69,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : atsacambodia@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No.172B, St.300,សង្កាត់ បឹងកេងកង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.atsacambodia.org
អុីម៉េល : pseng@agrisud.org
អាស័យដ្ឋាន : #408 – Group 1, Krous Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.agrisud,org
អុីម៉េល : kimhoeun.pann@agritoday.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012537745 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://agritoday.com/job.html
អុីម៉េល : d.sok@avsf.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 037 (Office)
012 505211 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : PO Box 902, No 143, Street. 69,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.avsf.org
អុីម៉េល : careers@agrotechvita.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 726018 (Office)
012 803918 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 432, Preah Monivong Blvd, 12301,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.agrotechvita.com

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading