ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

គោលការណ៍ឯកជនភាព

Information we collect

1. Search

When user search, system will record their search criteria into our database. Those data will be used to improve the site for better user experience.

2. Contact form

When user contact us, system will record their contact information into our database. Those data will be used by admin to handle question/suggestion from user.

3. Newsletter

Information collected from this form is purely used to send user related jobs update to their email address. Users are freely to un-subscribe anytime.

 

Note:

All collected information from various sections of Khmer Online Jobs site are used with the purpose stated in each section above. We will not distribute/reveal any user's information to third-party.

Khmer Online Jobs is keen to take user's privacy as top most priority.

 

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading