ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី អង្គការ មេត្រីអន្តរជាតិ

អង្គការ មេត្រីអន្តរជាតិ

អង្គការ មេត្រីអន្តរជាតិ
អុីម៉េល : cambodiahr@agapewebsite.org
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 078-838 880 (Khmer)
077-359-904 (English)
អាស័យដ្ឋាន : ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://agapewebsite.org/
ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយការងារទេនៅពេលនេះ។ សូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading