ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីអិមខេ ម.ក

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីអិមខេ ម.ក

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីអិមខេ ម.ក
អុីម៉េល : hrd@cmk.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 971 (Office)
015 631 056 (Mobile)
078 295 587 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : PO Box 1102., #171-173, street 110, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cmk.com.kh
ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយការងារទេនៅពេលនេះ។ សូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading