ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ការផ្តល់ជូនពិសេស

តើអ្នកមិនធ្លាប់ផ្សព្វផ្សាយការងារក្នុងគេហទំព័រ Khmer Online Jobs?

លោកអ្នកអាចសាកល្បងបានដោយអត់គិតថ្លៃ។

*** ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែក្រុមហ៊ុន រឺ អង្គការណាដែលចង់សាកល្បងប្រើប្រាស់សេវាផ្សព្វផ្សាយការងារតាមគេហទំព័រ Khmer Online Jobs លើកទីមួយតែប៉ុណ្ណោះ។
សំរាប់តំណែងទីមួយតែប៉ុណ្ណោះ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading