ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ចុះឈ្មោះជាអ្នកស្វែងរកការងារ

*

អ្នកអាចចូលក្នុងប្រព័ន្ធដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទ។

*

ពាក្យសំងាត់ត្រូវមានពី ៦ ដល់ ១២តួ

*

ការបញ្ជាក់ពាក្យសំងាត់ត្រូវដូចពាក្យសំងាត់

ប្រសិនបើអ្នកចុច "ចុះឈ្មោះ" មានន័យថាអ្នកចង់បង្កើតគណនីជាមួយKhmer Online Jobs និង យល់ព្រមអនុឡោមតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ Khmer Online Jobs

ត្រឡប់ទៅកាន់ទំព័រចូលប្រព័ន្ធ
USER_REGISTER_AS_JOB_SEEKER_DESC

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading