ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ

នេះគឺជា អ៊ីម៉េលរបស់អ្នកសំរាប់ទទួលដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗពី Khmer Online Jobs

តើវាមានអត្ថប្រយោជន៌យ៉ាងណាក្នុងការចូលរួម?

អ្នកពុំចាំបាច់ស្វែងរកការងារថ្មីៗក្នុងវេបសាយរបស់ Khmer Online Jobs ទេ។ រាល់ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗនឹងត្រូវផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់អ៊ីម៉េលរបស់អ្នក។


ប្រសិនបើខ្ញុំលែងចង់ចូលរួមតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

វាមានភាពងាយស្រួលទេ។ អ្នកគ្រាន់តែចុចលីង "Unsubscribe" ក្នងសារពី Khmer Online Jobs។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading