ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ភាសាដែលអាចប្រើប្រាស់បាន

អ្នកអាចមើលគេហទំព័រ Khmer Online Jobs ជាពីរភាសា ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាខ្មែរ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលជាភាសាអង់គ្លេសសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com

អ្នកអាចក៏អាចមើលជាភាសាខ្មែរដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com

១. ដើម្បីប្តូរពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេស

១.១ របៀបប្តូរភាសាក្នុងទូរស័ព្ទទំនើប

change-language-khmer-to-english-sp.jpg

១.២ របៀបប្តូរភាសាក្នុងកុំព្យូទ័រ

change-language-khmer-to-english-pc.jpg

២. ដើម្បីប្តូរពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរ

២.១ របៀបប្តូរភាសាក្នុងទូរស័ព្ទទំនើប

change-language-english-to-khmer-sp.jpg

២.២ របៀបប្តូរភាសាក្នុងកុំព្យូទ័រ

change-language-english-to-khmer-pc.jpg

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading