ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

List of National, Public and regional Holidays observed in Cambodia during 2015.

January 01 International New Year Day
January 07 Victory over Genocide Day
February 03 Meak Bochea Day
March 08 International Women Day
April 14, 15, 16 Khmer New Year Day
May 01 International Labor Day
May 02 Visak Bochea Day
May 06 Royal Plowing Ceremony
May 13, 14, 15 King's Birthday, Norodom Sihamoni
June 01 International Children Day
June 18 King's Mother Birthday, Norodom Monineath Sihanouk
September 24 Constitutional Day
October 11, 12, 13 Pchum Ben Day
October 15 Commemoration Day of King's Father, Norodom Sihanouk
October 23 Paris Peace Agreements Day
October 29 King's Coronation Day, Norodom Sihamoni
November 09 Independence Day
November 24, 25, 26 Water Festival Ceremony
December 10 International Human Rights Day

Note:

  • The public holidays listed above is referred to the Prakas Nº 248 Kor.Bor/Bror.Kor, issued on October 22, 2014 by Ministry of Labour and Vocational Training, stated about Paid Public Holiday for 2015.
  • Any public holidays which overlap with Sunday, the following working day will be substituted.

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading