ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជា

KRAM DATED MARCH 13, 1997
ON THE LABOR LAW  

We,
His Majesty Norodom Sihanouk,
King of Cambodia,  

  • having seen the 1993 Constitution of the Kingdom of Cambodia;  
  • having seen Kret dated September 24, 1993 on the appointment of the First Prime Minister and the Second Prime Minister of the Royal Government of Cambodia;  
  • having seen Kret dated November 1, 1993 on the appointment of the Royal Government of Cambodia;   
  • having seen Kram NS-RKM-0794-002 dated July 20, 1994 on the organization and functioning of the Council of Ministers;  
  • having seen Kret NS-RKT-1094-083 dated October 24, 1994 on the modification of the composition of the Royal Government of Cambodia;  
  • having seen Kram NS-RKM-0196-017 dated January 24,1996 on the creation of the Ministry of Social, Labor and Veterans Affairs;  
  • upon the proposal of the two Prime Ministers and the Minister of Social, Labor and Veterans Affairs; promulgate;

the Labor Code adopted by the National Assembly on January 10, 1997 during the 7th Session of the First Legislature, the text of which is as follows:

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading