ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជា ជំពូក​ III

APPRENTICESHIP

 

Section 1

Nature and form of the apprenticeship contract

Article 51:

The apprenticeship contract is one in which a manager of an industrial or commercial establishment, an artisan or craftsman agrees to provide or is entrusted with complete, methodical and professional training to another person who contracts, in return, to work for him as an apprentice under the conditions and for a time period that have been agreed upon. This time period cannot exceed two years.

Article 52:

The apprenticeship contract must be in form of writing by notarial deed or by private agreement within a fortnight of its implementation, otherwise it is considered null.

Article 53:

An apprenticeship contract shall be made up according to customary practices of a profession if there are no rules established by the Labor Inspector's Office, with consent of representatives of the profession taught.
The apprenticeship contract must contain:
1. The last name, first name, age, profession and address of the instructor.
2. The last name, first name and address of the apprentice.
3. The last name, first name, profession and address of the apprentice's parents or guardian or a person authorized by his parents.
4. The date and duration of the contract, as well as the trade for which the apprentice is trained.
5. The conditions for the apprentice's remuneration and, if applicable, all benefits in kind: food, accommodation or any other items agreed between both parties.
6. The skill areas that the manager of the enterprise is contracted to teach the apprentice.
7. Indemnity to be paid in case of termination of the contract.
8. The main obligations of the instructor and the apprentice.
The apprenticeship contract must be signed by the instructor and the apprentice. In case the apprentice is a minor, the contract  can be signed by his legal representative and the instructor. The Labor Inspector shall review, countersign and register the  apprenticeship contract.


Section 2

Terms of apprenticeship contract

Article 54:

No one can be an instructor or undertake an apprenticeship if he is less than twenty-one years of age, and cannot justify having practiced, for at least two years, the profession to be taught as a technician, trainer, craftsman or skilled worker.
The period of practice of his profession can be reduced to one year, if the instructor has a diploma in theoretical and practical training from a recognized school or a specialized training center.

Article 55:

No employer, instructor in charge of an apprenticeship can live in the same house with female minor apprentices.
The capacity as an apprenticeship instructor or a person in charge of apprenticeship is disqualified for:
1. Individuals who have been convicted of a crime.
2. Individuals who have been guilty of behaving against the local traditional customs.
3. Individuals who have been imprisoned for stealing, fraud, misappropriation and corruption.

Article 56:

A Prakas (ministerial order) of the Ministry in Charge of Labor shall determine the occupation and types of work for which teenagers aged at least eighteen years are allowed to be an apprentice.
Once his vocational skill training is adequate, the apprentice is no longer as an apprentice but as a worker hereafter.

Article 57:

Any enterprise employing more than sixty workers must have the number of apprentices equal to one-tenth of the number of the workers in service of that enterprise.
The maximum number of apprentices employed in an enterprise, regardless of the total number of workers, shall be determined by a Prakas of the Ministry in Charge of Labor in accordance with the possible availability of personnel and materials.
Derogation of the obligation stated in the first paragraph of this article can be endorsed by a decision of the Labor Inspector for enterprises that have requested to pay an apprenticeship tax whose amount and method of payment shall be set by a Prakas of the Ministry in Charge of Labor.


Section 3

Duties of instructors and apprentices

Article 58:

The instructor shall behave in loco parentis towards the apprentice, that is, watch over his conduct and manners, either at home or outside, and inform his parents or their representative of any serious offenses committed by the apprentice or any incorrect propensity manifested. Moreover, the instructor must also inform the apprentice's parents, without delay, in the case of illness, absence or any other problem, for their intervention.
The instructor shall not employ an apprentice for overwork or for any work or service other than those related to the exercise of the apprentice's profession.

Article 59:

The instructor must progressively and completely teach the apprentice the occupation that is the subject of the contract and, if applicable, provide him with every facility or opportunity in the event of the apprentice wishing to take a course in a vocational training school.
At the end of the apprenticeship, a certificate attesting the execution of the contract by both parties and the professional skill of the apprentice shall be awarded after an official examination conducted by a neutral exam panel.

Article 60:

The apprentice shall obey and respect his instructor within the context of apprenticeship. He must assist the instructor in his work to the best of his ability. He shall keep the professional confidentiality.

Article 61:

Any person who is convinced of having incited an apprentice to break his contract shall be liable to an indemnity in favor of the manager of the establishment or of the workshop that the apprentice has abandoned. The indemnity must, in no case, not exceed the amount of actual damages suffered by the former employer.
Any new apprenticeship contract made before the fulfillment of all the obligations or termination of the preceding contract shall be null and void.


Section 4

Monitoring of apprenticeship

Article 62:

A system for monitoring the apprenticeship, such as determining programs by trade, supervision during the apprenticeship, final examination, methods for setting up examination panel, etc., shall be determined by a Prakas (ministerial order) of the Ministry in Charge of Labor.
The Prakas of the Ministry in Charge of Labor shall also clearly determine the regulations regarding the duration of the apprenticeship, including the trial period, according to the level of professional skill and technical and conceptual knowledge, as well as all the apprentice's previous training and experience or professional progress made during the course of the apprenticeship.


Section 5

Termination of apprenticeship contract

Article 63:

The apprenticeship contract is terminated lawfully:
1. By the death of the instructor or the apprentice.
2. If the apprentice or the instructor is obliged to serve in the army.
3. If the instructor or the apprentice is imprisoned for a felony or misdemeanor.
4. By the closure of workshop or enterprise, specified in the above articles.

Article 64:

An apprenticeship contract may be terminated at the request of one or both parties, particularly in the following cases:
1. In case either party does not comply with the stipulations of the contract.
2. In case of serious or usual violation of the provisions in this chapter.
3. In case the apprentice obstinately does not respect internal regulations.
If the instructor moves his residence to Sangkat (section) or Khum (commune) other than the one in which he lived at the signing of the contract. Nevertheless, a request for termination of contract for this reason is acceptable only within three months following the day when the instructor moved.
Either party considers to be damaged by the unjustifiable termination of apprenticeship contract, can demand for compensation from the other party.

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading