ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 1201-1300 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3024
អុីម៉េល : recruitment@healthyhomes.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 213 933 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Level 5 Sun City Building, 255 Street 51 (corner of Street 370)សង្កាត់ សាក់ សំពៅ, ខណ្ឌ វត្តភ្នំ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://rainbowsystem.com
Healthy Homes Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jjk@heart-heart.org
ljy2@heart-heart.org
លេខទូរស័ព្ទ : 069 546 075
អាស័យដ្ឋាន : P.O.BOX 93134, Tep Vong&Um Chhay Street Mondul1,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.heart-heart.org
អុីម៉េល : sampay@hecny.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 224 602
អាស័យដ្ឋាន : No. 113 Parkway Square 3rd Floor, Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hecny.com
អុីម៉េល : job.cambodia@heifer.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 89, St. 470ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.heifercambodia.org
Heifer International - Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : kh-info@kh.boell.org
គេហទំព័រ : http://www.boell-cambodia.org
អុីម៉េល : hellokidsinternationalschool@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 932 592
017 608016
អាស័យដ្ឋាន : campus No.69, Street 122,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : tanya@help2help.org.au
អុីម៉េល : info@helpagecambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 209 019 (Mobile)
053 953 797 (Office)
គេហទំព័រ : http://www.helpagecambodia.org
អុីម៉េល : LK_2013@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 655 353
អាស័យដ្ឋាន : #187, St.130,សង្កាត់ ផ្សារថ្មី I, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@hengsrenghong.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023424411
លេខទូរសា : 023424466
អាស័យដ្ឋាន : No. 75, Moniret Boulevard,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
HENG SRENG HONG IMPORT EXPORT Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr.highskyhotel@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 55 12 11
096 88 77 559
គេហទំព័រ : http://www.highskyhotel.com
អុីម៉េល : hshcam@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 686 787
011 566 686
អាស័យដ្ឋាន : No.8, Road Chamkar Dong,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : admin@himawari.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 655 250 (Mobile)
023 214 555 Ext: 819 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #313, Sisowath Quay,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.himawarihotel.com
Himawari Hotel Apartments map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : scholarship@hinrichfoundation.con
sophorn.huy@hinrichfoundation.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 906611 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 12D, Boeuk Thmey (St.)ភ្នំពេញ
Hinrich Foundation Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : dsokim@URC-CHS.COM
លេខទូរស័ព្ទ : 077 384 066 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 3rd Floor, #10, Street 214,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hengkanha@nchads.org
david.hepburn@gfa-fa-cambodia.com
penhsun@nchads.org
veasna_khem@nchads.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 432 090 (Telephone
Fax)
អាស័យដ្ឋាន : No. 245 H , Street 6A, Phum Kean Klang,សង្កាត់ ព្រែកលាប, ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.nchads.org
អុីម៉េល : hr@hlhcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 99 50 50 (Office)
023 995 515 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Canadia Tower, Room 26A, Floor 26F, St. #315,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hmh.rithy@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 19, St. 25CCA,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.facebook.com/HMHGroupofficial
អុីម៉េល : hr@hmllawfirm.com
គេហទំព័រ : http://www.hmllawfirm.com
អុីម៉េល : hr@hml.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 176, Street 51,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hmllawfirm.com
អុីម៉េល : heng8816@outlook.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 75 2222 (Mobile)
011 222 225
086 87 89 88
អាស័យដ្ឋាន : No. 132CEo, Jawaharlal Nehru Blvd (215),សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Hok Hieng Co,. Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : holtcambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 998 88865 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #B531, St, TR1, Trapeang Anhchanh Community,សង្កាត់ ត្រពាំងក្រសាំង, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : holtcambodia@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 217 218 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.89E, Street 416,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.holtinternational.org
អុីម៉េល : holzercareers@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 348 568
017 793 294
អាស័យដ្ឋាន : No. 98, Street 03, Borei 100 Knong Village, Teuk Thla Commune,ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.holzerfloor.com
អុីម៉េល : ratha@homeandhotelsupply.net
លេខទូរស័ព្ទ : 012 662 787
070 665 566
អាស័យដ្ឋាន : No. 234, St. 63 (Trasak Phaem),សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : homeelegantcam@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 287228 (Mobile)
069 777995 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 295C, St. 182 (Tep Phorn),សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
Home Elegant map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@homeofenglish.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 305 (Office)
023 212 620 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #30, St. 282,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.homeofenglish.edu.kh
Home of English International School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@homeofenglish.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 305 (Office)
023 212 620 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #107, St. 360, BKK 3, Chamkar Morn, Phnom Penhភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.homeofenglish.edu.kh
អុីម៉េល : tha.minea@home-ip.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997 666 (Office)
066 268 899 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #224, Mao Tse Tung Blvd,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : homekidsisjobs@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 087 34 3333 (Mobile)
អុីម៉េល : meng@indochinaaviation.aero
លេខទូរស័ព្ទ : 016 837 333 (Mobile)
017 837 333 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 18th Floor, Canadia Tower, Preah Monivong Boulevard,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.vlktravel.com
អុីម៉េល : career@hlbkh.hongleong.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999711 (Mon-Fri, 8am-5pm)
អាស័យដ្ឋាន : #28, Samdech Pan Avenue (St. 214) Corner Street Pasteur (St. 51),សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hlb.com.kh
Hong Leong Bank (Cambodia) PLC map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment.cambodia@hkland.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 963 694
អាស័យដ្ឋាន : No. 1A &1B, Street 102,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.centralmansions.com www.hkland.com
ក្រុមហ៊ុនហុងកុង លែន (មេនសិន) លីមីធីត map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment.cambodia@hkland.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 963 694
អាស័យដ្ឋាន : #1A, Street 102, Village I,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hkland.com
ក្រុមហ៊ុន ហុងកុង លែន (អូអិនអិល អ៊ិនវេសមេន) លីមីធីត map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment.cambodia@hkland.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 963 694
អាស័យដ្ឋាន : 106 corner st. 61,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hkland.com
ក្រុមហ៊ុន ហុងកុង លែន (ព្រីមៀម អ៊ិនវេសមេន) លីមីធីត map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@ht-tax.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 998190 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 1st Floor The ICON Professional Building 216, Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ht-tax.or.jp
Hongo Tsuji Tax & Accounting (Cambodia) Co.,Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sreybarang@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 053 666 2797 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Ballat Village,សង្កាត់ នរា, ខណ្ឌ សង្កែ , បាត់ដំបង
គេហទំព័រ : http://www.hopeforcambodianchildren.org
អុីម៉េល : Ngin.Samonn@hopeforjustice.org
គេហទំព័រ : http://hopeforjustice.org/
អុីម៉េល : sopha_khem@yahoo.com
sophor_sor@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 093 353 559 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #36, St. BT, Phum Preaktapove,សង្កាត់ ព្រែកប្រា, ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : dyna.pouk@hope.edu.kh
alan@hope.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 21 03 91 (Mobile)
012 980 368 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Phum Krang Angkrong 2,សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobs@sihosp.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 882484 Ext.119 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : SHCH/HMC, Street 134,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : yimei@hops-brewery.com
លេខទូរស័ព្ទ : 093 999 000 (Mobile)
អុីម៉េល : eun_sokchea@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 381795 (Mobile)
023 428094 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Nº 76C, Street. 70,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chhinheang2010@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 637 738 (Mobile)
069 869 638 (Mobile)
087 400 438 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #18, St 261,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : gm@hotel-nine.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 48, Kenou (St. 9)ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hotel-nine.com
Hotel Nine Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sreymykheang@hotshoes.com.my
លេខទូរស័ព្ទ : 023 900 129
015675099
អាស័យដ្ឋាន : #5,St.S-09, Borey Peng Houth the star light,ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hotshoes.com.my
អុីម៉េល : khim@agiledg.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 783 312
099 362 585
អុីម៉េល : info@hrtfcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 996531 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #2A, Street 271,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : thang.yang@hrinc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : +855 (23) 211437
អាស័យដ្ឋាន : Building #10, Oknha Pich Avenue (Street 242),សង្កាត់ ពោធិសែនជ័យ, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hrinc.com.kh
HRINC (Cambodia) Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : molin@hsc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 760 599 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #18, Street 432,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : acc_cosmetic@hsc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 218 472 (Office)
023 726 325 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #18, St. 432,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@hsc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 88 32 99 (Mobile)
023 218 472 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 18, Street 432,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kimsongchhem@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 42 47 986
អាស័យដ្ឋាន : # 753, Monivong Blvd, (Hua Nam Restaurant)ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : huaqiaointernationalschool@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 222997
អុីម៉េល : new.savin@humanandhealth.org
លេខទូរស័ព្ទ : 075 974067 (Office)
គេហទំព័រ : http://humanandhealth.org
អុីម៉េល : info@hdrcambodia.org
samphoasrupp@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 253 558 (Mobile)
010 767 775 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House #6z1, Street Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hdrcambodia.org
អុីម៉េល : hrosiemreap@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #B03, St. Oung Ouern, Trapang Ses Village,សៀមរាប
អុីម៉េល : vantha@dsbookscambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 726 355
អុីម៉េល : kakafood2015@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 8681166
អាស័យដ្ឋាន : W32, Wharton street, Elite Town,, Khor Pich,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : secretary@hunghiepgroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 213527 (Work)
អាស័យដ្ឋាន : #230A, Preah Norodom Blvd,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : work@hsg-cambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 071 333 9989 (Office)
023 677 7742 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #6-8C, Street 271,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : huskmanager@gmail.com
អុីម៉េល : hr.coordinator@hydrologichealth.com
oputtida@hydrologichealth.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 724 638 (Mobile)
093 56 55 55 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #97A, St. 15BT (Ta Phon),សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ide-cambodia.org
Hydrologic Social Enterprise map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : leechalacha@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 955 010 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 217 (PPCB HQ Office), Room 306 (3rd Floor),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hyundaicorp.com
អុីម៉េល : leechalacha@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #306, PPCB HQ office, No217, Preah Nordom Bld,ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ohjungkwon@hyundaicorp.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 680 678 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Phum Ang,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hyundaicorp.com
អុីម៉េល : iloveyoo88@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 089 995 398 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 120A, Confederation de la Russie Blvd (110), Opposite of IFLភ្នំពេញ
អុីម៉េល : pokeat@ifinanceplc.com
លេខទូរស័ព្ទ : 081 8888 52 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #371, st 274,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://ifinanceplc.com
អាស័យដ្ឋាន : T40, Street Topaz,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ias_accounting@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 412 226
081 55 88 89
097 6666 276
អាស័យដ្ឋាន : Building #5Z, Street 181,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
i4B
អុីម៉េល : info@i4bgroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 612 (Office)
012 700 922 (Mobile)
015 749 958 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #65A, Street 388, (behind Metfone Company building, Mao Ste Toung Blvd.)សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.i4bgroup.com
អុីម៉េល : nick@smpcambodia.org
អុីម៉េល : sophak_chhim@ican.edu.kh
គេហទំព័រ : http://www.ican.edu.kh
អុីម៉េល : chantha.lim@icarebenefits.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 077 725 735 (Mobile)
087 725 735 (Mobile)
023 960 960 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #7AE0, Street 271 (in front of Heng Ly Market),Phum Trapaing,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : phengchandy@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 666 0953
អាស័យដ្ឋាន : #54, St. 598,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : n.aeni@icco.nl
អាស័យដ្ឋាន : Jalan Tukad Batanghari IX, No.8, Panjer Denpasar, Bali, Indonesia, Outside Cambodiaក្រៅប្រទេស
អុីម៉េល : info@icgtravel.com
cheav-vichak@icgtravel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 978 (Office)
012 736888 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House No 35Eo-1, Street 108,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://icgtravel.com
អុីម៉េល : sophal.yi@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 655 426
0969123460 (Mobile)
អុីម៉េល : sophal.yi@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 242 676 (English)
096 912 346 0 (Khmer)
IDD
អុីម៉េល : job@iddcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 27 22 66 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 22, Sang Kreach Tieng (St. 222),សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
IDD map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@ide-cambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 97A, Ta Phon (St. 19BT),សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ide-cambodia.org
iDE Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment.cambodia@idp.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 724204 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #46, Street 214,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cambodia.idp.com
IDP Education (Cambodia) Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ifacade2016@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 88 11 10
អុីម៉េល : sophalheng555@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 379 093 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Intelligent Office Center, # 254, Monivong Blvd, 2nd Floor, Unit F2-R06,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ifbgroup.net
អុីម៉េល : sophalheng555@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 379 093 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Intelligent Office Center, # 254, Monivong Blvd, 2nd Floor, Unit F2-R06,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ifbgroup.net
អុីម៉េល : hong.masocheata@iflix.com
គេហទំព័រ : https://www.taoofiflix.com/
អុីម៉េល : creation@sneak.jp
លេខទូរស័ព្ទ : 097 4260720 (Mobile)
អុីម៉េល : martina.ilnodocambogia@gmail.com
norm.ilnodocambogia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012663100 (Mobile)
0236604747 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : N. 79, Street 371,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ilead.cambodia@aide-et-action.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 884 560 (Telephone)
078 30 30 21 (Mobile)
087 30 30 21 (Home)
អាស័យដ្ឋាន : #322, 5th floor, Tephorn Street (182),សង្កាត់ ទឹកល្អក់ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.aeai-sea.org
អុីម៉េល : hr.cam@aide-et-action.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 884 510 (Telephone)
អាស័យដ្ឋាន : #322, 6 Floor, Street 182 (TepPhorn),សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.aeai-sea.org

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading