ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 901-1000 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3024
អុីម៉េល : leak@edotcogroup.com
អាស័យដ្ឋាន : #1B (next to H.E Chea Sophara’s mansion, Street 598,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.edotcogroup.com https://www.facebook.com/edotcogroup
អុីម៉េល : info.kh@educo.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 149Bis, St. 12BTភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.educo.org
Educo Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@footprintsschool.edu.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 16-18, St. 570,ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : nurahtikar@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : NO 27, ST.271(BERK THMEY)សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : efgcareer@rmagroup.net
លេខទូរស័ព្ទ : +855‐(0) 23‐88 34 88‐9 
Mobile : +855‐(0)78‐725 222
095 666 324 
លេខទូរសា : +855‐(0)23‐42 67 52 
អាស័យដ្ឋាន : No. 27, St. 134សង្កាត់ មិត្តភាព, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.efg.com.kh
EFG (Express Food Group) Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sigridbaldinger@egbokmission.org
អាស័យដ្ឋាន : 142, Group 5, Pave Road, WatDamnak Villageសៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.egbokmission.org
អុីម៉េល : khun.diyon@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011 71 17 00 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Svay Chek village,មណ្ឌលគីរី
អុីម៉េល : careers.phnompenh@egt-group.com
yimlimsorng@egt-group.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 996 193 (Fax)
023 996 191 (Office)
012 831 247 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 2nd Floor, #216B, Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.egt-group.com
អុីម៉េល : thavy.hout@elken.com.kh
customerservice@elken.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 727871
023 982 323
អាស័យដ្ឋាន : # 28, E2, The iCon Professional Building, 216, Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@elteducation.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 285 566
012 931 817
អាស័យដ្ឋាន : EESS Campus: Buld. #169, Street 136,សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : adm@emc.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 85, St. 344ភ្នំពេញ
EM Construction & Import Export Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : emario-resort@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 994 800 (Mobile)
097 88 999 72 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building ALPHA Tower 1 # 97B, Street 217,សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobs@emaxxtelecom.com.k
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999818 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Level 1/#99, Norodom Blvd, (Corner of Pencil Super Center Chaktomok)សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.emaxxtelecom.com
EMAXX Telecom (Cambodia) Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អាស័យដ្ឋាន : No 76-78, Street 2014 (Yougolavie),ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : paulyoon44@korea.kr
អាស័យដ្ឋាន : #50-52, Street 214,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : careers.kh@emergingmarkets.asia
លេខទូរស័ព្ទ : +855 (23) 964 410 (Work)
អុីម៉េល : info@empag.sg
គេហទំព័រ : http://www.empag.sg
អុីម៉េល : eycambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 982581 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #14, Street 360,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.music-arts-school.org
អុីម៉េល : sotheasky@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 999915 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #14, St. 360,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.eycambodia.org
Empowering Youth in Cambodia (EYC) map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : m.de.vries@etcnl.nl
iwolkov@gmail.com
គេហទំព័រ : http://www.encludesolutions.com
អុីម៉េល : boreykomar@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 842 4517 (Mobile)
អុីម៉េល : munysovannp.eaa.ecoordinator@gmail.com
coordinationeaaspeca@online.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : St. 173, Toul Sleak High School,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.enfantsdasie.com
Enfants d'Asie ASPECA map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : pedagogy.cdcm@enfantsdumekong.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 986 397
អាស័យដ្ឋាន : No. 84, St. 275, 12151ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.enfantsdumekong.com
អង្គការកុមារមេគង្គ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chanchaesda.sorm@enfantsetdeveloppement.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212196 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #9AB, St446,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobs@engage.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 292 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.engage.com.kh
អុីម៉េល : khim@agiledg.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 362 585 (Mobile)
010 783 312 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.ewb.org.au
អុីម៉េល : khim@agiledg.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 362 585 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.ewb.org.au
អុីម៉េល : elt_tk@outlook.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 900 211 (Mobile)
012 900 242 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #22A, Street 273,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.elt.edu.kh
អុីម៉េល : panha@enseas.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 52 57 49
016 52 57 49 (Mobile)
023 989 555
023 989 555 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : Warehouse No: A3 and A4, Land No 912, Ploy Lom Street, 4 Group, Trea Village,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : panha@enseas.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 52 57 49
016 52 57 49 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #113, (Park Way Square 6th Floor),សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : elain@st240dev.com
srey.e@st240dev.com
អាស័យដ្ឋាន : # 50B, St.240,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : stephanie.delepine@entrepreneursdumonde.org
លេខទូរស័ព្ទ : 092 749 937 (Mobile)
093 832 328 (Mobile)
097 462 8000 (Mobile)
070 216 944 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #425, St.271,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : eheo.kgthom@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 279188 (Mobile)
012 552384 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Kampong Thom Village,កំពង់ធំ
អុីម៉េល : seangset@epdocambodia.org
admf@epdocambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 052 740 644
092 731 343
អាស័យដ្ឋាន : #326A, Rd. 3 Peal Nhek II village Office, Peal Nhek II village Office,ពោធិសាត់
គេហទំព័រ : http://www.epdocambodia.org
អុីម៉េល : admf@epdocambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 052 951 642 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #326A, Rd. 3 Peal Nhek II village Office, Peal Nhek II village Office,ពោធិសាត់
គេហទំព័រ : http://www.epdocambodia.org
អុីម៉េល : leaksmey_ng@epl.com.kh
accounts@epl.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 213 782 - 3 Lines (Office)
023 217 426 (Fax)
គេហទំព័រ : http://www.epl.com.kh
អុីម៉េល : alanchua@beautyworld-kh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 884 5089
គេហទំព័រ : http://www.beautyworld-kh.com
អុីម៉េល : mom@epicarts.org.uk
អាស័យដ្ឋាន : Sovann Sakor village,កំពត
អុីម៉េល : neha.khurana@epos.de
គេហទំព័រ : http://www.epos.de
អុីម៉េល : job@equitablecambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 55, St. 101ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.equitablecambodia.org
អង្គការសមធម៌កម្ពុជា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : richard@era.ca
អុីម៉េល : eykoc@vn.ey.com
លេខទូរស័ព្ទ : +855 23 217 814
អាស័យដ្ឋាន : No. 66, Preah Norodom Blvd (41), SSN Center, 3rd Floor, 12206សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ey.com/kh
Ernst & Young (Cambodia) Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : nita.chea@kh.ey.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 860 468 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 5th Floor, Emerald Building, #64 Norodom Boulevard corner Street 178,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ey.com/kh
អុីម៉េល : applysbsjob@gmail.com
អុីម៉េល : veachchanna@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : # 162, street 155,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : dany.hak@essilor.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 068908909 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #N49, St. 252,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : etecambodge@yahoo.fr
គេហទំព័រ : http://etecambodge.com
អុីម៉េល : admin@eumaffdps.org
sokunkoam@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 8355 90
អុីម៉េល : gm@eurasietravel.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 373 791 (Mobile)
023 22 32 72 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #93CE0., Street 360,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.eurasietravel.com.kh
អុីម៉េល : eig_cambodia@yahoo.com
infor@egi-cambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 33 45 69
023 692 4406
អាស័យដ្ឋាន : No 25 DE0E1, St 146,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://egi-cambodia.com
អុីម៉េល : services@eurocham-cambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 33, Samdech Sothearos Blvd (3), corner of Preah Ang Makhak Vann (St. 178),ភ្នំពេញ
European Chamber of Commerce in Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ramy@cme-cambodge.com
sokha@cme-cambodge.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 008 (Office)
078 699 971 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 109-135,Office 103-104, AngHassakan (St. 144),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cme-cambodge.com
អុីម៉េល : seavkimeveray@gmail.com
info@everayito.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 66 01 888 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Head Office: # 50, St 281, Sangkat Beong Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh E7, Y-Seven Industrial Park) Phum Rom Doul, National Road No 4, Sangkat Tropeangkong, Khan Shom Rung Tong, Kampong Speuភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@evercareinsurance.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 023 519 9999
អាស័យដ្ឋាន : No. 427, St. 271,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
EVERCARE INSURANCE PLC map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hajaeyoung@ewha.ac.kr
អាស័យដ្ឋាន : Co-medical Course Building, 1st Floor,
Yuthapol Khemarak Phumin(St.271), TSMC,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ponlok@exotravel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 551 223 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 6th Floor, SSN Center No.66, Norodom Boulevardសង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.exotissimo.com
EXO Travel Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : khornsokun@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 777 657
អាស័យដ្ឋាន : #64ZC, street 360,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.expertrealtycambodia.com
Expert Realty Home and Commercial Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : admin@vannsophygroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 904 (Office)
069 999 670 (Mobile)
092 832 367 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House#6A, Street 292,សង្កាត់ អូឡាំពិក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : personnel@eccc.gov.kh
អាស័យដ្ឋាន : P.O Box No 71, National Road 4,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.eccc.gov.kh/job_opportunity.aspx
អុីម៉េល : careers@ezecom.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 077 973639 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #7D, Ground Floor, Cambodia Chamber of Commerce Building, Russian Boulevard,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ezecom.com.kh
អុីម៉េល : sokha.nhem@ong-adg.be
faec.fed@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #233, St. 466,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : pisalthay123@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 97 88 98 (Mobile)
017 666598 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 57, St.Lum., near the corner of St.271 and Mida Street,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : resumes@fairlabor.org
គេហទំព័រ : http://www.fairlabor.org
អុីម៉េល : careers@fairsew.com
អាស័យដ្ឋាន : #73 Street 115,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.fairsew.com https://www.facebook.com/fairsew
Fairsew map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : srith@sohodiversified.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086227998 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 315, St.Ang Doung, Corner Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : pansopheap1@gmail.com
sam.ly@weeffect.org
គេហទំព័រ : http://www.fnn.org.kh
អុីម៉េល : sotkosalhrprpl@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 783 555 (Mobile)
016 661 777 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #649, St 45BT,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : mechmunna99@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #409, St. 11 (Borey Pi Phub Thmey Chamkar Dong), Sam Bour Village,សង្កាត់ ដង្កោ, ខណ្ឌ ដង្កោ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sarint@fldcambodia.org
sokvolin@fldcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 515 068 (Mobile)
016 836 946 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 2929, St. Rong Chak Village,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fldcambodia.org
អុីម៉េល : hr@fc-group.net
info@fc-group.net
អាស័យដ្ឋាន : #16D, St 371 (Sarla),សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fc-group.net
អុីម៉េល : sor_nu@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 38 38 16 (Mobile)
012 935 400 (Mobile)
070 955 007 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #25Eo, St, 271 Blvd, Near Kampuchea Public Bank, in front of heng ly Market, PP.,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : fficambodia@fauna-flora.org
អាស័យដ្ឋាន : #19, Street 360,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fauna-flora.org
អុីម៉េល : faec.fed@gmail.com
cc to: sokthearyda@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 956 098 (Mobile)
010 738 648 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #233, Street 466,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : faec.fed@gmail.com
phat.sophany13@gmail.com
fcfdcambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 936 333
016 222 579
អាស័យដ្ឋាន : #233, Street 466,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : nimol_un@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 089 62 65 65 (Mobile)
098 62 65 65 (Mobile)
អុីម៉េល : parctice_director@fertilityclinic.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 575794 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.fertilityclinic.com.kh
អុីម៉េល : aziz.u@feldaglobal.com
អាស័យដ្ឋាន : National Road 8,Steng Touch,ត្បូងឃ្មុំ
អុីម៉េល : fhc.recruitment@fh.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 047
អាស័យដ្ឋាន : No. 17, St. 185,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fh.org/
FH Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr.thailand@fhi360.com
គេហទំព័រ : http://www.fhi360.org
អុីម៉េល : kanika.heng@fii-associates.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 78 85 95 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.45, Street 355,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Nalco.th@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : +66991241122 (English speaker)
+66627837722 (Khmer speaker)
អាស័យដ្ឋាន : Chanthaburi Thailandក្រៅប្រទេស
អុីម៉េល : finet.center@gmail.com
finet.associates@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 217 230-231(Office)
016 233 243(Office)
088 64 888 65 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. E-08, St Emerald,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.finetcambodia.com
អុីម៉េល : chomrong_korng@hotmail.com
finima_flavour@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 27 48 144 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 254, Monivong BlvdKhan,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading