ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 801-900 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : hrm@independencehotel.net
លេខទូរស័ព្ទ : 016 600 176 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.independencehotel.net
អុីម៉េល : raksmeypheng017@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 91 21 31 (Mobile)

070 888 459 (Mobile)

078 888 456 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #30Eo, St.182,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dararaksmey.wordpress.com
អុីម៉េល : imsothi@dtrubberplant.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 816 0999 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 60, St. Sothearos, Bassac Shop House,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : im.peou@dpcie.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 992 588 (Office)
086 785378 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 1st Floor, #211, Street 155 Corner Street 472,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dpcie.com.kh
អុីម៉េល : kimhour_hov@daunpenhfood-beverage.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 222 (Office)
069 787 178 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 54, St. 214 (Samdech Pan),សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : spiseth@dpm.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : #28, St. 544,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : dayuanpumpscambodia.assistant@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 900990 (Mobile)
093 990058 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 150 BC,, Street 516,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cnpumps.com
អុីម៉េល : chhin.tharo@gmail.com
info@dbgroupkh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 260 699 (Mobile)
077 323239 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 27A, Street 237,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@dblyint.com.kh
hangchanra@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 8 61 61 67
អាស័យដ្ឋាន : No.369, Street 15 CW,សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 855
អាស័យដ្ឋាន : No.398, Monivong Blvd,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lyta@pestech.com.my
លេខទូរស័ព្ទ : 016 429 045
016 701 388
អាស័យដ្ឋាន : No. 804BE, St 128,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lyta@pestech.com.my
sochan@pestech.com.my
លេខទូរស័ព្ទ : 016 701 388 (Mobile)
016 42 90 54 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 06, St 588,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruitment_cambodia@decathlon.com
គេហទំព័រ : http://corporate.decathlon.com/en/
អុីម៉េល : channa@decorshopcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 335 738 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #658, St. 271,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : manager.delano@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 144, Tchecoslovaquie Blvd (169), corner of St. 134,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.delano.com.kh/
Delano Development Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : DELEGATION-CAMBODIA-HOA@eeas.europa.eu
អាស័យដ្ឋាន : No. 100A, Preah Norodom Blvd,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://eeas.europa.eu/delegations/cambodia
អុីម៉េល : khenquiries@deloitte.com
លេខទូរស័ព្ទ :
អុីម៉េល : recruites@delta-plc.com
kolab.nhem@delta-plc.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 249 7777 (Mobile)
អុីម៉េល : chanthy.s@denso.com.kh
sareth.t@denso.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 077 666042 (Mobile)
077 555443 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Lot P021-022, Phnom Penh Special Economic Zone (PPSEZ), National Road No.4,ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
DENSO (CAMBODIA) CO., LTD map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : phalla.h@denso.com.kh
sareth.t@denso.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 077 666 042 (Mobile)
077 555 443 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Lot P1-A3-1, Phnom Penh Special Economic Zone (PPSEZ), National Road No.4,ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : dermopharma@dermopharma-cam.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 700 357 (Mobile)
069 597 778 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #B4,, St. Lum,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : tan_ngimkheak@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 222 381 (Mobile)
អុីម៉េល : sreythan.chheang@kwdesjoyaux.com
លេខទូរស័ព្ទ : 01644 77 57 (Mobile)
071 3333 765 (Mobile)
096 588 12 88 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House Nº 18 B, Street Doung Ngeab II,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.desjoyauxasia.com
Desjoyaux Cambodia Co,. Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : kimbra@destinyrescue.org
លេខទូរស័ព្ទ : 087 225 923(Khmer & English) (Mobile)
092 801216 (English)
អាស័យដ្ឋាន : No. 24A, Betong (St.), Thnoat Chrom Village,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.destinyrescue.org
Destiny Rescue map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : talents@devatar.asia
អុីម៉េល : cdiprocurement@dai.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 893597 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.development-innovations.org
អុីម៉េល : sok.sinuon@dpacam.org
អាស័យដ្ឋាន : #3, Street 323,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ និង ភាពជាដៃគូ ក្នុងសកម្មភាព map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : Sopheak.Samrith@dewhirst.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 28 27 774
គេហទំព័រ : http://www.Dewhirst.com
អុីម៉េល : dxsales@dynamic.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.dynamic.com.kh
អុីម៉េល : david.bowler@dfdl.com
អាស័យដ្ឋាន : #33, Street 294 (Corner Street 29),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.dfdl.com/
DFDL Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : job@dfilucky.com
លេខទូរស័ព្ទ : 081 222 347 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #1, St.55P,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dfilucky.com
DFI LUCKY PRIVATE LIMITED map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : HR.Cambodia@dfs.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086 850 123 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 968, Vithei Charles De Gaulle,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.dfsgroup.com
អុីម៉េល : hr.cambodia@dfs.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086 850 123 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 968, Vithei Charles De Gaulle,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.dfsgroup.com
អុីម៉េល : hr@dgbcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 990 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Nº 689B, Kampucheakrom Blvd,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : uhermann@dgrv.coop
skoch@dgrv.coop
អាស័យដ្ឋាន : #04, Street 578,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sokereya@dh3group.com
អាស័យដ្ឋាន : No 19A,B,C, Street 271,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dh3group.com
អុីម៉េល : pottisuresh_09@yahoo.com
pottisureshk@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 649 3355 (Office)
077 857 991 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 130, St. 1011, Corner of St. 1978,ភ្នំពេញ
Dhanam Enterprise Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@dhinimex.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 993 942 (Fax)
023 997 725 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #245, Street TepPhan,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
Dhinimex Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sophanna.teng@dhl.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 427 726 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Plot 174 & 175, Street Russian Boulevard 110 (next to railway station)ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dhl.com
DHL Express (Cambodia) Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : kh.recruitment@dhl.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 992 618 (Ext: 814 & 822)
អាស័យដ្ឋាន : Country Office - Unit 575 A-B-C of California Social House 571 – 575, Russian Federation Boulevard, Phnom Penhភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dhl.com
អុីម៉េល : layhoeun.chui@dhl.com
malydeat.sok@dhl.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 885 967 (Fax)
023 885 968 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Regency Complex A, 1st Floor, 8A/298, 298 Mao Tse Toung Blvd, (st245).,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dhl.com
អុីម៉េល : difa.cambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 239? 111
097 7936 168
អាស័យដ្ឋាន : Boeung Chhouk Village,សង្កាត់ និរោធន៏, ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ssengdiadent@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 900 133
092 500 750
អាស័យដ្ឋាន : #87bis, St. 105k, Phum Kbal Domrey,សង្កាត់ កាកាប, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : miku@dca.dk
dato@dca.dk
គេហទំព័រ : http://www.diakonia.se
អុីម៉េល : belwizcambodia @gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 53 60 999 (Mobile)
087 20 80 33 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #34, St. 328 Coner St. 205,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : MJkaing@gmail.com
អុីម៉េល : keansanhchivoan@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : អាគារជាន់ទី១ដែលមាន អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ២៥ អាគារលេខC 18 (បឹងត្របែក ផ្លាហ្សា)សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Digital Factory International Cambodia Co,.Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : n.potchenda@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 202 542
070 345 024 (Mobile)
អុីម៉េល : office@dio-pharma.com
អាស័យដ្ឋាន : Lot.10B, Street 315,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : meas_ratha@dac.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 727428 (Office)
គេហទំព័រ : http://www.dac.org.kh
អុីម៉េល : huyen@furniturerepublic.co
លេខទូរស័ព្ទ : 084-8-62814628
អាស័យដ្ឋាន : 62 Nguyen Duy Hieu, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnamក្រៅប្រទេស
អុីម៉េល : admin@diversitycap.com
អាស័យដ្ឋាន : 10th Floor, # 445, Monivong Blvd, Phnom Penh Tower,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : phanika.hang@danone.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 424477 (Office)
016 888468 (Mobile)
អុីម៉េល : dlightcambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 333 196
099 333 198
023 213 933
អាស័យដ្ឋាន : ជាន់ទី 5 SuncityBuilding , # 255 ផ្លូវលេខ 51 ( កែងផ្លូវលេខ 370 ), សង្កាត់បឹងកេងកង, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា.សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Dlight map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : intl.hr.cambodia@dminc.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 986 556 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Building 14, Street 106,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://dminc.com
អុីម៉េល : soriya.bou@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 864 960
077 729 973
អាស័យដ្ឋាន : No. 55, St. 180 & 184,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
DNK
អុីម៉េល : rechna@dnkservice.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 64 65 65
អាស័យដ្ឋាន : No. 62 Z, St. Preasihanouk (274),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dnkservice.com
អុីម៉េល : docosteo.cam@gmail.com
គេហទំព័រ : http://www.docosteocam.org/
អុីម៉េល : ykmoon@dongsuero.com
dslcam@dongsuero.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 88 3234 (Office)
061 333 367 (Office)
096 4373 943 (New) (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #53Eo, St.138,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dongsuero.com
អុីម៉េល : pnhop@doora.co.kr
phannvirakbot@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 885861 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No.09, Street 552,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hello@dorsu.org
គេហទំព័រ : http://www.dorsu.org
អុីម៉េល : jpliendrt@gmail.com
អុីម៉េល : koysovannsk@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 234 999 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : L15, Victory city,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dpmd.biz
អុីម៉េល : petro_loek@cathaypacific.com
អាស័យដ្ឋាន : Regency Square, 12-14C, Monireth Blvd,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@driftersbeachcafe.com
អាស័យដ្ឋាន : Pattaya in Naa Jomtien, Sattahip,ថៃ
គេហទំព័រ : http://driftersbeachcafe.com
អុីម៉េល : hrm.kh@danceman.co.th
លេខទូរស័ព្ទ : 078 777 117
អាស័យដ្ឋាន : Building No.F10, Phuom Toul Pongror,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.blochworld.com
អុីម៉េល : hr@digi.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 990390 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 368, Street 163, Village 4,សង្កាត់ អូឡាំពិក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.digi.com.kh
អុីម៉េល : hr@ducati.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 993 933 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 96, Street 110 ,Russian Boulevard,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ducati.com.kh
អុីម៉េល : chhorn.sovanna@kh.dufry.com
គេហទំព័រ : http://www.dufry.com
អុីម៉េល : hr.cambodia@danone.com
អាស័យដ្ឋាន : 3rd Floor of Regency Complex C2/1-2, Samdach Monireth Blvd,ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dksh.com.kh
អុីម៉េល : Chenda.Mao@dupont.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 424498 (Office)
023 424497 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Regency Square C ground floor, Suite No. 27-30A/168, 296 Mao Tse Toung Blvd (St. 245),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dupont.com
អុីម៉េល : careers@dynamic.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 726 018 (Office)
012 80 39 18 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 432, Preah Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dynamic.com.kh
អុីម៉េល : careers@dynamic.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 726018 (Work)
012 803918 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Reception at 1st. Floor at Building behind SONATRA Security Plc. Building; #432; Street Preah Monivong Blvd, Phnom Penh 12301, Cambodiaភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dynamic.com.kh
Dynamic Pharma Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : careers@dynamic.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 803 918 (Mobile)
023 72 60 18 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building #432, Preah Monivong Blvd, Phnom Penh 12301,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : careers@dynamic.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 803 918 (Mobile)
023 72 60 18 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building #432,, Preah Monivong Blvd,12301,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : nita@premiumhumanresources.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 23 66 91
អុីម៉េល : phirum.p@dyvithhotel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 061 77 88 01
070 62 62 90
អាស័យដ្ឋាន : #99, St.1011, (front of Sensok Hospital),សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dyvithhotel.com
អុីម៉េល : thysimlin@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 6995050 (Office)
092 963 863
អាស័យដ្ឋាន : # 69, Street 111,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chhorkimnay@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 33 212 75 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 7th Floor, Building #25&63, St.348/205, (Behind Visal Sok Clinic Phsar Derm Kor)សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : samnang45046@hotmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012691443 (Mobile)
0969382279 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 18 GT,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@e-power.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : #99, Concrete Road, Group 4th, Phum Chres,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.e-power.com.kh
អ៊ីផៅវ័រ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : phyrun@easia-travel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 72 41 24 (Fax)
023 724024 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 60, Room 410, Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.easia-travel.com
Easia Travel Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : career@eamu.edu.kh
អាស័យដ្ឋាន : Bldg no. 610, Street Oknha Kleang Moeung (70),សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.eamu.edu.kh
East Asia Management University map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : padmalozang@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 37B, St. 376,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chiropractor-acupuncture-kh.com
East West Healing Arts map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ksean@ewmi.org
CCSSgrants@ewmi.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 333 757 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #43, Road 208,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ewmi.org/CCSS
អុីម៉េល : pich.sreytouch@eastwestseed.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088-7670-124
គេហទំព័រ : http://www.eastwestseed.com
អុីម៉េល : pich.sreytouch@eastwestseed.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 7670124 (Mobile)(8:00am-5:00pm, Mon-Fri)
អាស័យដ្ឋាន : Russey Keo,សង្កាត់ គីឡូលេខ៦, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.eastwestseed.com

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading