ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 1001-1100 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3024
អុីម៉េល : yisokly23@gmail.com
chomrong_korng@hotmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 6444 506 (Office)
096 27 48 144 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 1st floor, IOC building, Monivong Blvd,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : camrecruit@fintrac.com
គេហទំព័រ : http://www.fintrac.com
អុីម៉េល : sale@fiplus.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 097 547 1111 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #136, ST5,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fiplus.com.kh
FIPLUS (Khmer) Software Development map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hrm.firevictorcambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 5431 888 (Office)
069 995 679 (Mobile)
098 995 679 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Office on 3rd Floor#532, Monivong Blvd Street 93,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobs@first-cambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 961 222
អាស័យដ្ឋាន : # 86AB, Street 13/118,សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល I, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.first-cambodia.com
First Cambodia Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : i9186@firstbank.com.tw
លេខទូរស័ព្ទ : 023 21 00 26 Ext:117
អាស័យដ្ឋាន : # 66, Norodom Blvd,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.firstbank.com.tw/
អុីម៉េល : i85092@firstbank.com.tw
លេខទូរស័ព្ទ : 023 210026 (Office)
023 223480 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 66, Norodom Blvd,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruitments@firstfinance.biz
អាស័យដ្ឋាន : No. A15-17, Yothapol Khemarak Phoumin Blvd (271),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.firstfinance.biz
First Finance PLC map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : manager@intra-mekong.com
both@bcdtravelkh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 21 33 25 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #3C, Street 118,សង្កាត់ ផ្សារថ្មី I, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.first-travel-cambodia.com
អុីម៉េល : info@firstwomentechasia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 089 723 446 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.C3, Street.265, (North of Samnang 12 Market 200 m)សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : fcmanagement@firstclass.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 925 789 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Building 12, St. 222,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.firstclass.com.kh
អុីម៉េល : sophearith@ykpepper.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 758 768
053 953 093
អាស័យដ្ឋាន : #B45, Kamakor Village,សង្កាត់ ស្វាយប៉ោរ, ខណ្ឌ បាត់ដំបង , បាត់ដំបង
អុីម៉េល : info@fact.org.kh
afm@fact.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 992 044 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #57Z, St. 430,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fact.org.kh
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការអភិរក្សធនធានជលផល map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@fact.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 992 044 (Telephone
Fax)
អាស័យដ្ឋាន : #57Z, St. 430,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fact.org.kh
អុីម៉េល : tracy@montanafly.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 440 735 (Office)
017 611 767 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 178, Street Samroung Andeth,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.montanafly.com
អុីម៉េល : top1cambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997111 (Office)
023 998111 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 468, St 1011,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
FJN GLOBAL GROUP Co., LTD map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : office@flamecambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 901 108
អាស័យដ្ឋាន : House #369A, St. 87BT, Village Thnot Chrum 1,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kevin@flashltd.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 718 789 (Mobile)
អុីម៉េល : mick@treetopasia.com
អាស័យដ្ឋាន : St. 0222, Mondul 3 Village,សៀមរាប
Flight of the Gibbon Angkor map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@flyingbikes2.com
អុីម៉េល : recruitment@vdb-loi.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 964430 (Office)
អុីម៉េល : wb.hiring@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 9009167 (Mobile)
012 572 555 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #28, St 562,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Focused.hrd@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : Vattanac Capital Level 5, Unit 8, 66 Monivong Boulevard,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.Focussoftwaredevelopment.com
អុីម៉េល : kha@focustravelcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 991452 (Office)
023 991462 (Office)
023 991472 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : No. 3Bis, Street 228,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : procurement-cambodia@fao.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 547 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : No. 5, St. 370សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fao.org
Food and Agriculture Organization map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : Procurement-Cambodia@fao.org.
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 547 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : #5, Street 370,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fao.org
អុីម៉េល : procurement-cambodia@fao.org
អាស័យដ្ឋាន : #5, Street 370,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fao.org
អុីម៉េល : ftssservices@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 531 000
011 531 000
អាស័យដ្ឋាន : #52, St. Berk Thmey,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@footprintsschool.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 015 655700 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 16-18, St. 570,ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.footprintsschool.edu.kh
Footprints International School  map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@ftbbank.com
អាស័យដ្ឋាន : # 03, Street R.V Kramuon Sar (Street 114),សង្កាត់ ផ្សារថ្មី I, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ftbbank.com
ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​នៃ​កម្ពុជា  map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : director@foresthill.education
អាស័យដ្ឋាន : Street 370 #09សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.foresthill.education/
សាលាអន្តរជាតិ ហ្វររ៉េសហៀល map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : justina.liza@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 234 555 (Mobile)
095 666 555 (Mobile)
អុីម៉េល : humanresource@forteinsurance.com
អាស័យដ្ឋាន : Vattanac Capital, Level 18, No.66, Monivong Blvd,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.forteinsurance.com
Forte Insurance (Cambodia) Plc. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : poa0808@gmail.com
malyneay@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #54B, Street 95,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : eric.shen@forwardagrochem.com
sophy.ung@forwardagrochem.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 900 298 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # F28, National Road 6A,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.forwardagrochem.com
Forward Cam International Investment Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : fidr@fidr.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 880655
លេខទូរសា : 023 880755
គេហទំព័រ : http://www.fidr.or.jp/english/
អុីម៉េល : admin@fohcambodia.og
narethpeang@fohcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 989 918 (Mobile)
023 231524 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Nº 56, Bayab Village,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fohcambodia.org
អុីម៉េល : samnangsim@fohcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 011 922 132 (Mobile)
089 975 776 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Nº 56, Bayab Village,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fohcambodia.org
អុីម៉េល : lizzy@freetoshine.org
គេហទំព័រ : http://www.freetoshine.org
អុីម៉េល : kimheath@fcg.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 012 323 268
069 626 235
អុីម៉េល : info@freshinnovation.biz
sokun@freshinnovation.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 097 75 18 111 (Mobile)
015 518 111 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.18D, Russian Blvd,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.lightingengineeringsolution.com
អុីម៉េល : freshy.recruitment@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 36 06 18 (Mobile)
023 42 68 68 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 16A, N/RD, No.5,សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@friends-international.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 89B, St. 103,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.friends-international.org
អង្គការមិត្តសំឡាញ់ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
លេខទូរស័ព្ទ : 023 964116 (Office)
023 964117 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 08, Street 315 in Zaman University,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ftmsglobal.edu.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 8, St. 315, Zaman Universityភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ftmsglobal.edu.kh
FTMS Global Academy (Cambodia) map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : rahul@fujitogrp.com
គេហទំព័រ : http://www.seaventures.co
អុីម៉េល : fulifuli848@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 355-357, Kampuchea Krom Blvd (128),សង្កាត់ មិត្តភាព, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ក្រុមហ៊ុនហ៊្វូលិ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : funceng@fecambodia.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 220403 (Office)
023 220404 (Office)
017 555405 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Unit 694, Block F, Floor 6, Phnom Penh Centre, Corner Sihanouk & Sotheaors Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jason_chamroeun@hotmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 42 82 62 (Mobile)
016 55 11 27 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Land Lot#2, St. Rothsaphea,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.furi-investment.com
FURI Real Estate Co.,Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : futaba.mfi.plc@gmail.com
p.kandoeng@futabamfi.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : #795, Preah Monivong Blvd,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : porleang@motherphaly.org
yitvirasy@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 782746 (Mobile)
023 6923729 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Prey Lovear Village,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sothavy.heng@thepalladiumgroup.com
អាស័យដ្ឋាន : #49 (Floor 2), Sihanouk Blvd (59),សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : contact@fullwell.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 012 888675 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 345Eo, Jawaharlal Nehru Blvd (215)ភ្នំពេញ
FWF Full Well Freight Pte,Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@fxlabmotion.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 318466 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : PGCT Building 3th Floor, Street 274,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fxlabmotion.com
អុីម៉េល : hr@ggear.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : LG Brand Shop at No.135, Monivong Blvd,សង្កាត់ មនោរម្យ, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ggear.com.kh
G Gear Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info-fantech@gagec.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 6623888 (Office)
089 27 47 48 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #B03, St. 436( infront of Boeng Trabek Plaza),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gagroup.com.kh
អុីម៉េល : job@inventcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 630 632
092 630 632
អាស័យដ្ឋាន : #118, street 470,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : h_sokchen@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 881 117 (Office)
010 678 554 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Villa No.10, St 150,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : khon.k@gse-kh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 996605 (Office)
090 550 928
096 6671783
លេខទូរសា : 023 987973 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : Lot P021-022, Phnom Penh Special Economic Zone (PPSEZ), National Road No.4,ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : nhoung.hak@kh.g4s.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 888 219 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 45, Street 596,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.g4s.com
អុីម៉េល : veasna@gaea.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 070 50 32 38 (Mobile)
063 50 70 666 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Chreav commune, Khnar village,សៀមរាប
អុីម៉េល : sampos.phom@gaea-sys.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 932 101 (Mobile)
086 743 211 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building toul kork 54 7 floor, Street 598,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.Gaea-Sys.com
អុីម៉េល : acctpnh@galileocambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 680 (Fax)
023 221 682
023 221681
អាស័យដ្ឋាន : Room 122 – 123, Phnom Penh Center Block A, Corner Sihanouk (274) and Sothearos (3),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.galileocambodia.com
អុីម៉េល : hr@ganzberg.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 42 63 63 (Office)
016 555 654
អាស័យដ្ឋាន : #16A, National Road No. 5, (Next door to Reussey Keo Guesthouse)សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ganzberg.com
អុីម៉េល : hengly082016@gmail.com
អុីម៉េល : thlork.sokchamroeun@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 9198181 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 1, St. 273,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.garuda.com.kh
អុីម៉េល : chamroeun.t@garuda.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 061 817 887 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #1, street 273, Penhសង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : borath@goicambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 3939393 (Mobile)
023 5005777 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : St 598,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : G2Kjen@gmail.com
គេហទំព័រ : http://gateway2khmer.com
អុីម៉េល : tengsokna.toll@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 986 818 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #41, St.113,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.tollglobalexpress.com
GDC Services Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jobs@geekho.asia
គេហទំព័រ : https://geekho.asia
អុីម៉េល : info@gem.agency
អាស័យដ្ឋាន : P.O. box 93268, Kna village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.gem.agency
អុីម៉េល : contact@gem.agency
លេខទូរស័ព្ទ : 092 48 67 72 (Mobile)
081 359 286 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Night market street, Siem Reapសៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.gem.agency
អុីម៉េល : info@gadc.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 215137 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #89, Street 288,សង្កាត់ អូឡាំពិក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gadc.org.kh
អុីម៉េល : info@tax.gov.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 886 708
លេខទូរសា : 023 886 700
អាស័យដ្ឋាន : Confederation de la Russie Blvd (110), Corner of Mao Tse Toung (St. 245)សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.tax.gov.kh
General Department of Taxation map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ppcr.moe@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 229 664 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Morodok Techo building, lot No. 503,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : job-cambodia@geres.eu
អាស័យដ្ឋាន : No. 03, Preah Ang Phanauvong (St. 240), Sophy & Sina, 1st Floor,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.geres.eu
GERES map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@giantfocus.com
អាស័យដ្ឋាន : KEY Business Center, Level 2, #108 ABCD, Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.giantfocus.com
Giantfocus Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
GIZ
អាស័យដ្ឋាន : # 164 A, Street.278,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.giz.de
GIZ
អុីម៉េល : sineth.heang@giz.de
អាស័យដ្ឋាន : No. 17, Street 306, PO Box 81,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.giz.de
អុីម៉េល : hr@gl-f.com
លេខទូរស័ព្ទ : 087 278 222
090 9999 72
អាស័យដ្ឋាន : No.270-274, Kampuchea Krom Blvdភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gl-f.com
GL Finance PLC map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : mary.x.man@gsk.com
lini.x.leang@gsk.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 797, Preah Monivong Boulevard (Corner of Street 484),សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : gac@newventurefund.org
អាស័យដ្ឋាន : 1st Floor, Street 454,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.globalallianceforchildren.org
អុីម៉េល : info@globalartcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 770 716 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Address: #16,, Mao Tse Tung Blvd,ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Global Art Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading