ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 1101-1200 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3024
អុីម៉េល : ysbb57@hanmail.net
លេខទូរស័ព្ទ : 023 223497 (Office)
077 470303 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #394E0, Monivong Blvd (Corner st. 360),ភ្នំពេញ
Global Cooking School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jobs@globalexpandia.com
អុីម៉េល : globallockexpert@gmail.com
aoston166@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 23 212182
011 222 919
អាស័យដ្ឋាន : House #99AE0, Mao Tse Tong Blvd,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : leeabrams208@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 5529977 (Mobile)
អុីម៉េល : hrmanager@gss.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 992 156
089 694 906 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Central Railway Station, Russian Federation Blvd,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gss.com.kh
Global Security Solutions Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : dalinh0808@gmail.com
អុីម៉េល : hr@globalteer.org
គេហទំព័រ : http://www.globalteer.org
អុីម៉េល : gloryprintinghouse@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 826 861 (Mobile)
096 7 999 177 (Mobile)
អុីម៉េល : pich@gocambodiatravel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 087 40 60 60
អាស័យដ្ឋាន : 14B, Street 294,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : khemara@gfg88.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 450 671 (Mobile)
096 200 6686 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #B43-46, La Sene Street, Koh Pich City,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gfg88.com
អុីម៉េល : khemaragfg@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : #B43-46, La Seine Street, Koh Pich City,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
GOLD FINANCIAL GLOBAL INVESTMENT Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chapsopornetra@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : (855) 23 900 006 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #87, St. Tonle Sas B12,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goldstarpremiumwater.com
អុីម៉េល : saroeurnnary@yahoo.com
hr.bpctrading@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 948 133
086 887 959
អាស័យដ្ឋាន : Near New Stung Mean Chey Market, Phum Domnak Thom, St. Stung Mean Chey (217),សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@goldenfxlink.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016-231100 (Mobile)
023 722722 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 158-166, Street 215,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : pisethh@ggas.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 077 777 487 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #67, st. 313,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ggas.edu.kh
អុីម៉េល : soungrith@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077959367 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #277, St.476,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info1_gmt@yahoo.com
acc_goldenmorokot@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 657 777 (Mobile)
089 428 889 (Mobile)
098 555 028 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #41, st115, (Near CUBA Embassy),សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruit@goldenricecambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 987941 (Office)
092 813556 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Suite N.2012ABC, National Road 5,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goldenricecambodia.com
Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : Marketing.pubstreet@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 684 489
អាស័យដ្ឋាន : #80, st.51សង្កាត់ ផ្សារថ្មី III, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Golden Sorya Mall map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : kong.pumbora@gmail.com
គេហទំព័រ : http://www.gshww.org
អុីម៉េល : will@gooddogkh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 066 333 325 (Khmer)
097 914 223 6 (English)
អុីម៉េល : goodhandscambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 615 247 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : P.O box 9720, Chork Village, Sangkat Roka Khnung, Doun Keo Town, Takeo Provincភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goodhands.or.kr/english/
អុីម៉េល : goodhandscambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 432 142 (Korean)
077 615 247 (Khmer)
អាស័យដ្ឋាន : P.O box 9720, Chork Village,តាកែវ
អុីម៉េល : hrmgnc.ho@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : (855) 23 880 557
អាស័យដ្ឋាន : #71A, Street 608សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goodneighborscambodia.org https://www.facebook.com/gncambodia.fanpage/
អុីម៉េល : hrmgnc.ho@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 880 557 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 72B, Street 317, Sangkat Boeung Kak II,ខណ្ឌ អូរឬស្សី II, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gncambodia.org
Good Neighbors International map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
គេហទំព័រ : http://www.goodreturn.org
អុីម៉េល : hrmgnc.ho@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 855-53 5555 382
អាស័យដ្ឋាន : National Road #5, Popeal Khae Village,សង្កាត់ អូរតាគី, ខណ្ឌ ថ្មគោល , បាត់ដំបង
គេហទំព័រ : http://www.goodneighborscambodia.org https://www.facebook.com/goodsolarInnovation https://www.facebook.com/gncambodia.fanpage
អុីម៉េល : goodtimefitness@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011 969 959 (Mobile)
099 969 959 (Mobile)
012 267 549 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 18H, Street 272,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
Good Time Health and Fitness Sport Club map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@goodhill.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 213 688 (Fax)
023 217 888 (Telephone
Fax)
078 888 550
010 232 987 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 214-218, Preah Sihanouk Blvd,សង្កាត់ បឹងកេងកង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://goodhill.com.kh/
អុីម៉េល : james.decastle@gmail.com (Cc to this email)
lebae1004@decastle.net
លេខទូរស័ព្ទ : 023 900 893
អាស័យដ្ឋាន : No. 34-36, St. 288,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.Decastleroyal.com
អុីម៉េល : recruit@goldenricecambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 813556 (Mobile)
070 869 349 (Mobile)
099 321 655 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : NR51,ខណ្ឌ ឧដុង្គ, កំពង់ស្ពឺ
អុីម៉េល : poa0808@gmail.com
virakkanhchara@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 076 222 7172 (Mobile)
096 5555 019 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #11B, street 63,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : alexleon@grandliongroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 889 9920 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 60, St.Sothearos,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chuop.molytito@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 696 927
អុីម៉េល : hr@grandphnompenh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997889 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Street 598, Phum Khmuonh,សង្កាត់ ឃ្មួញ, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.grandphnompenh.com
អុីម៉េល : hr@grandphnompenh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997889 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Street 598, Phum Khmuonh,សង្កាត់ ឃ្មួញ, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.grandphnompenh.com
Grand Phnom Penh International City Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : vuthycosi@gmail.com
អុីម៉េល : hr@grandistimber.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 882173 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 52B, Street 261,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
Grandis Timber Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : Hr.Recruitment@kh.gt.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 966 521
គេហទំព័រ : http://www.GrantThornton.com.kh
អុីម៉េល : design@graphicroots.net
លេខទូរស័ព្ទ : 023 210712 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 15, Street 242,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.graphicroots.net
អុីម៉េល : caroline.aymard@grassavoye.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 010 231 051
អាស័យដ្ឋាន : #108E1, St. 19, Sangkat Mean Chey, Khan Daun Penh, Phnom Penhសង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sopheak.lay@grassavoye.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 545 009 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #108E1, St. 19,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lyna@grasshopperadventures.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 516 394 (Mobile)
អុីម៉េល : greatpeacecambodia@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 053 953742 (Office)
012 822542 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Group 41, Prek Mohatep Village, (Twin roads, Prek Mohatep park and in front of RHAC clinic)សង្កាត់ ស្វាយប៉ោរ, ខណ្ឌ បាត់ដំបង , បាត់ដំបង
គេហទំព័រ : http://www.taiwhafound.org
អុីម៉េល : chanrypao@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 21 42 45 (Office)
023 214246 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : N° 17, Street 322,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Greater Residence Investment CO., LTD map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : greenecod@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 77 32 62 (Mobile)
070 4444 62 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 118A, St national road one,សង្កាត់ ច្បារអំពៅ I, ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : greenlake_11@hotmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 660 789
085 625 666
អាស័យដ្ឋាន : # 189, Street Samdech Chea Sim, Chres Village,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : mjz1963@gmail.com
អុីម៉េល : info.greenpest@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 6741742 (Office)

087 741 742 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 54F, Street.103,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@weldasgs.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 44 22 36 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Pou Thoueng Village,Bet Trang Commune,&Smach Deng Village,ក្រុងព្រះសីហនុ
អុីម៉េល : kouysicheng@grenzone.com
tybros@grenzone.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011 55 45 22 (Mobile)
012 212 979 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #10, St 109, VTrust MTP), 1FB-B,សង្កាត់ មិត្តភាព, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : frenoux@gret.org
thlang.cambodia@gret.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 624 461 (Mobile) Mr. Thlang Pheaktra
អាស័យដ្ឋាន : #22, Street 330,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gret.org
GRET map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ros_sreylak@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 465 858 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #21, St. 1986,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hrmanager@gss.com.kh
leum.saren@gss.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 992 156
089 694 906 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Central Railway Station (locomotive workshop), Russian Federation Boulevard,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gss.com.kh
អុីម៉េល : heng8816@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 752222 (Mobile)
096 975 2222 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #132ceo, St. 215,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jerryc123456@163.com
អាស័យដ្ឋាន : #43, St. 02A, Borey Piphup Thmey, North Bridge Street,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gdchangda.cn
អុីម៉េល : kenrakum@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 789 613 (Mobile)
092 688 800 (Mobile)
អុីម៉េល : laura.toscani@gvc-italia.org
អុីម៉េល : giveoooo@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 800 158
អុីម៉េល : career@hk-edu.com
អាស័យដ្ឋាន : Phnom Penhភ្នំពេញ
អុីម៉េល : dalin_leng@hlgroup.asia
sarith_sath@hlgroup.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 017 790667 (Mobile)
069 816 924
អាស័យដ្ឋាន : #36-38, Mao TseToung Blvd,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hlgroup.asia
អុីម៉េល : nguyenmongnhu.quynh@hm.com
គេហទំព័រ : http://www.hm.com
អុីម៉េល : ariady.achmad@his-world.com
គេហទំព័រ : http://www.his.com.kh
អុីម៉េល : amber-lin@honestiest.com.tw
nicky-tsai@honestiest.com
អាស័យដ្ឋាន : TAKEO ROAD NO.2, 37kmតាកែវ
អុីម៉េល : information@hatienvegas.com
អាស័យដ្ឋាន : Prek Chak Village,កំពត
អុីម៉េល : job@habitatcambodia.org
គេហទំព័រ : http://www.habitatcambodia.org
អុីម៉េល : afm@hacccambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212964 (Office)
023 217964 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #8, Street 490,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hacccambodia.org
អុីម៉េល : jobs.cambodia@hagarinternational.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 961 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 29, St. 488,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hagarcambodia.org
អង្គការហាហ្គា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment.hcfm@hagarcatering.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 333 010 (Mobile)
010 333 032 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : N° 44, Street. 310,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hagarcatering.com
អុីម៉េល : recruitment@hainamcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 982 162 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Street.30m, PreyKey Kor Village,សង្កាត់ ពងទឹក, ខណ្ឌ ដង្កោ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hainamswitchboards.com
Hai Nam (Cambodia) Mechanical & Electrical Engineering Services Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chengsokleap@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 485 357
012 496 682
អុីម៉េល : recruitment@halocambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : Chey Village,សៀមរាប
អុីម៉េល : hamptons@songuongroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 726 606  (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 24-26, Corner of 322 Street and 57 Street,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : yeang@hanacambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 765 555 (Mobile)
096 944 0304 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Koh Kong SEZ, Phum Chamyeam Khet Koh Kong,កោះកុង
គេហទំព័រ : http://www.hanagroup.com
អុីម៉េល : recruitment@hicambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212897
023 217300
អាស័យដ្ឋាន : #9AB, Street 446, P.O. Box 586សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.handicap-international.org
អង្គការជនពិការអន្តរជាតិ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : nochspormy@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 962 555
អាស័យដ្ឋាន : No. 04?, St 289,ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Hangtom2015@gmai.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 725 224 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : NO.223F&223G, St.598 Phum06,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Hannaboutiqueonline@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 560 333
081 998811
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤៥ ផ្លូវលេខ ៣ ក្នុងបូរីប៉េងហួត ដឺស្តាផ្លាទីនីម (ច្បារអំពៅ) សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។សង្កាត់ ច្បារអំពៅ I, ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.facebook.com/Hanna.Boutique.Online/
អុីម៉េល : recruitments@hanumantourism.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 218 396
069-230-126 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 12, Street 310,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hanuman.travel
អុីម៉េល : p_vouthy@yahoo.com
mskmomo@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 38 35 21 (Mobile)
077 77 34 50 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Alpha Tower 1, 3rd Floor, #97 B,, St. 217,សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : happinessapartment@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 771 218
អាស័យដ្ឋាន : #90B, St.19BT (Ta Phon),សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : thary99@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 96 05 88 (Mobile)(Ms. Seng Sunthary)
គេហទំព័រ : http://www.toutesalecole.org
អុីម៉េល : dgd@sereimongkul.com.kh
gm@happyfarm.com.kh
hrs@sereimongkul.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 086 703 703
070 555 550
អាស័យដ្ឋាន : No 11,, St 230,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.happyfarm.com.kh
អុីម៉េល : hohr@cwcc.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997967 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 13C, Street 331,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hrc@worldwidegroup.com.kh
hr@worldwidegroup.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 177
អាស័យដ្ឋាន : #11, Mao Tse Tung Blvd,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@harrods.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 973 999 (Office)
077 296 688 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 24, Street 57 Corner of 302,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.harrods.edu.kh
Harrods International Academy map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : peowkeo777@gmail.com
channydr@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : village: Kwav,សង្កាត់ មៀន, កំពង់ចាម
អុីម៉េល : hoa.nguyen@rhdhv.com
boret.te@rhdhv.com
លេខទូរស័ព្ទ : +84 8 6281 4556 ( Vietnam)
023 223 581
012 222 083
អាស័យដ្ឋាន : 5th and 6th Floor, Tower 6,, The Vista, 628C Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam, Outside Cambodia
Parkway Square, Room# 2FK4, 2nd floor, #113, Mao Tse Toung Blvd (St. 2ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : job@hkl.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 594 903 (Mobile)
016 940 653 (Office)
023 994 304 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #606, Street. 271,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hkl.com.kh
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info.central@head-cambodia.org
sopha.chum@head-cambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : c/o CARE office, house #06, Street 446,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.head-cambodia.org

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading