ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 701-800 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : deskofficer@cifaong.it
អុីម៉េល : careers@cimb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 988 388 (Office)
លេខទូរសា : 023 988 099
អាស័យដ្ឋាន : 20AB Corner Norodom Boulevard & Street 118,សង្កាត់ ផ្សារចាស់, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cimbbank.com.kh
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@circa51.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 585714 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #155, corner streets 222 and 51,ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : job@thecita.net
លេខទូរស័ព្ទ : 023 994 119 (Office)
081 6000 90 (Mobile)
016 6000 58 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #44, St. 162,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.thecita.net
អុីម៉េល : info@cifomaz.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 599 933, 095 402 288
អាស័យដ្ឋាន : #35-37, St.214 (2nd Floor, CBM Building),សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cifomaz.com
អុីម៉េល : admin@vannsophygroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 904 (Office)
069 999 670 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House#6A, Street 292,សង្កាត់ អូឡាំពិក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : davis@citystar-cambodia.com
អាស័យដ្ឋាន : Hotel Amanjaya, Sisowath Boulevard,សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល I, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ckline.kh@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #254 IOC (F1-R04), Preah Monivong Blvd,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : rithy@ckgroups.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 555 558 (Mobile)
023 880 533 (Office)
023 880 544 (Office)
023 885 555 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 099, St 598,សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ I, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : p.dany@heccambodia.com
chivorn@heccambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 964 006 (Office)
023 964007 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 11F, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.phnompenhtower.com
CKID Co ., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@claycult.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 268 227 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.claycult.com
អុីម៉េល : lucas.ferrand@cleantechsolar.com
គេហទំព័រ : https://cleantechsolar.com/
អុីម៉េល : sok.chanvisal@clearcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 880164 (Office)
070 309355 (Mobile)
088 8895966 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Head Office at # 86, Street. 608,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.clearcambodia.org
Clear Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@rhac.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 883 027 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # House 05, Street 600, Sangkat Boeung Kok II, Khan Toul Kok, Phnom Penhភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.rhac.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 081 818 990
អុីម៉េល : ccj@online.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : House No 12, Street 05 (Borey Peng Huot Community),សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ccj@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 011 51 74 59
012 650 051
អាស័យដ្ឋាន : #12, St.5,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobs@cmedgp.com
អាស័យដ្ឋាន : #252-254, Street 63, Corner Street 400,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
CMED Group Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hrd@cmk.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 971 (Office)
015 631 056 (Mobile)
078 295 587 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : PO Box 1102., #171-173, street 110, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penhភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cmk.com.kh
អុីម៉េល : popmeng99@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 23 38 23 (Mobile)

096 300 5678 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : St.Hanoi,ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ccfc.cambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 093 565 729
អាស័យដ្ឋាន : #216 AB, Street 271 BIS,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ccfccambodia.org
អុីម៉េល : nouphalla@coffe-concepts.com
លេខទូរស័ព្ទ : (852) 657 130 43 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 7.06,7.07,7.08,7/F,#22, St.Mao Tse Toung,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : dimanun@mondulkiri-coffee.com
jobs@mondulkiri-coffee.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 794 939
099 606 037
គេហទំព័រ : http://www.mondulkiri-coffee.com
អុីម៉េល : job@cogetel.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 30 78 78 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #60, Preah Monivong Blvd,ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.online.com.kh
Cogetel Limited (ONLINE) map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : collectivewinhr@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 65 4142 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Nos. R02, Ruby Street,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hl.chew@comba-telecom.com
អាស័យដ្ឋាន : Malaysia Address: 2nd Floor, 1-03, Jalan Kenari 19A, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor,ក្រៅប្រទេស
អុីម៉េល : gm@combi.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 298 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 26, Street 214,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.combi.com.kh
អុីម៉េល : mythili@combi.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 26 Street 214,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.combi.com.kh/school/
COMBI PLAZA International Pre-School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ck.hr@comin.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 017 555 631
095 666 901
គេហទំព័រ : http://www.cominkhmere.com
អុីម៉េល : ren_piseth@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 996229 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Holiday international hotel, street 84,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : comfrel@online.com.kh
thunny@comfrel.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 884150 (Office)
023 885 745 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : # 138, Street 122,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.comfrel.org
អុីម៉េល : ccd.kch@ccdcambodia.org
fm@ccdcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 964 432
អាស័យដ្ឋាន : Kampong Chhnang office: Pha A Village,សង្កាត់ ផ្អេរ, ខណ្ឌ កំពង់ឆ្នាំង, កំពង់ឆ្នាំង
គេហទំព័រ : http://www.ccdcambodia.org
អុីម៉េល : codocambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012941934
077 839136
អាស័យដ្ឋាន : #344F, Street 11C, Trea Village,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : csophea.chada@gmail.com
cc: vibol.chada@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : Sre Ambel Village,កោះកុង
អុីម៉េល : admin@clec.org.kh
sokhom@clec.org.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 237, Lum (St.), Group 16, Thmey Village,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.clec.org.kh
Community Legal Education Center map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jobs@sihosp.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 882484, Ext. 108 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Street 134,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@csaro.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 351 722 (Mobile)
012 217 747 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : P.O. Box 2015,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.csaro.org
លេខទូរស័ព្ទ :
អាស័យដ្ឋាន : No. 57, Preah Ang Makhak Vann (St. 178),សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.confirel.com
CONFIREL Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ck.admin@congbangcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 21 86 58
023 21 86 59
អាស័យដ្ឋាន : #25 & 63, St. 348/205សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.congbangcambodia.com
CONG BANG CAMBODIA map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@connectnowcambodia.com
គេហទំព័រ : https://connectnowcambodia.com/
អុីម៉េល : casc.gda@gmail.com
គេហទំព័រ : http://casc.cirad.fr/
អុីម៉េល : tfarrell@conservation.org
អាស័យដ្ឋាន : 4th Floor, Building C, Phnom Penh Center Blvd Sihanouk corner of Sothearosសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.conservation.org
Conservation International map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sommanayan@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 315 Canadia Tower (11th-Floor), Preah Monivong Blvd., corner of St. 110, 12202,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.construction-property.com
ទស្សនាវដ្តីសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr_recruit@ccw.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 722 058 (Mobile)
078 767562 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.19D, St.271,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
Construction Chemicals World Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : truetexttranslation@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 223923 (Office)
012 38 88 48 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 19AE0, Street 282,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.context-trans.com
អុីម៉េល : bchenda@hsdcambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : 2nd floor, Building # 10, Street 214,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lvannareth@urc-chs.com
អាស័យដ្ឋាន : 2nd Floor, #10, Street 214,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lsin@controlunion.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 380 343 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.controlunion.com
អុីម៉េល : recruitment@ccc-cambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 9-11, St. 476ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ccc-cambodia.org
Cooperation Committee for Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : work@corarl.com
លេខទូរស័ព្ទ : 089 222 055
អាស័យដ្ឋាន : #S1-17, Olympia City,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : work@corarl.com
លេខទូរស័ព្ទ : 089 222 055
អាស័យដ្ឋាន : #S1-17, Olympia City,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cdaassociation.hr@gmail.com
sokkheang_fmg@yahoo.com
soksocheat.cda@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #50, St.271 (Beuktmey),សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sotinn@coseratrading.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 303 579
អាស័យដ្ឋាន : #102, St. 150,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@cplagent.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 27 99 27 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #25-63,, St. 348/205,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cplagent.com
CR2
អុីម៉េល : Chanramy07@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 663 937 (Mobile)
អុីម៉េល : employment@creditbureau.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 006
086 999 330
អាស័យដ្ឋាន : No. 66 Vattanac Capital / Floor 9th Monivong Blvd,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.creditbureau.com.kh
អុីម៉េល : hrd@cmk.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : #81, St. 163,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cmk.com.kh
Credit Mutuel Kampuchea map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jobs@cufa.org.au
អាស័យដ្ឋាន : No. 33, St. 420ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.cufa.org.au/
អង្គការ ឃូហ្វា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sivly.suon@creed-group.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 207 308
អាស័យដ្ឋាន : 17F, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blvd (St. 93/232)សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Creed Asia (Cambodia) Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : kosal@crownresort.com
គេហទំព័រ : http://www.crownresort.com
អុីម៉េល : hr@crystalrice.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 012 666973 (Mobile)
023 364041 (Office)
086 644 666 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 439, Monivong BLVD,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.crystalrice.biz
អុីម៉េល : info@cswatersolution.com
លេខទូរស័ព្ទ : 060 321 999
អាស័យដ្ឋាន : #60b, St. 245,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : intschool2005@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 098 220 219 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House#25, Street 75 corner of Street 80, Phum 8,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : bopha@ctpcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 883 680 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House No. 88B, Street 70,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sleng@cts-group.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 012 390 222 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #A5-8, La Seine Diamond Island,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : seanna732662@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #18, street 562,ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cubic2design@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 75 75 53 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Showroom #57N, street135L460,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : mthyra@cepa-cambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 881 613 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 45, Str.371,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sangchhay@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 866 361 (Mobile)
CWS
អុីម៉េល : job@cwscambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : #43, Street 112,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cwscambodia.org
អុីម៉េល : sophon.sim@cyspharma.com
eljay.p.bonaobra@cyspharma.com
លេខទូរស័ព្ទ : 085 491 376
012 920 698
អាស័យដ្ឋាន : No 89, Street 199 & 286 (Olympic Commercial Center),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cyspharma.com
អុីម៉េល : mom_dbook@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 726 355 (Mobile)
015 850 968 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #79, Street 240,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : vantha@dsbookscambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 726 355
081 726 355
អាស័យដ្ឋាន : 79, Street 240,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : udaymukherji.tp@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017309089 (Mobile)
អុីម៉េល : eu.pga.livestock@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : c/o DAHP, Trea Village,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : SILK_recruitment@dai.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 966 271 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #296, St. 271, Floor 3,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.development-innovations.org
អុីម៉េល : monivorn.dkf@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 066 999550 (Mobile)
066 999558 (Mobile)
098 667 799?
អាស័យដ្ឋាន : #654, National Road #2,កណ្តាល
អុីម៉េល : daikoukandalstueng@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : National Road No 2, Bror Lay Village,កណ្តាល
អុីម៉េល : lynn@thedailysuites.com
អាស័យដ្ឋាន : No.88, Street 134 & 137,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.thedailysuites.com
Daily Skyline (Cambodia) co.,ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : oumchanny@dailytransport.net
លេខទូរស័ព្ទ : 099 444 593 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #122, St. 247,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dailytransport.net
អុីម៉េល : sorphea.sam@dalecarnegie.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 966 706 (Office)
គេហទំព័រ : http://www.dalecarnegie.com
អុីម៉េល : lida.chhin@damco.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 424708 (Fax)
023 965668 (Office)
023 965669 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 8A, Regency Complex – A (3rd Floor), Intercontinental Hotel, 298 Mao Tse Toung Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.damco.com
Damco (Cambodia) Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : job@gouttedeau.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 199, Hanoi (St. 1019), Samrong Andet Villageភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.damnoktoek.org
Damnok Toek (Goutte d’Eau) Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : almi@dca.dk
dato@dca.dk.
អាស័យដ្ឋាន : No. 48, Oknha Peich (St. 242),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.danchurchaid.org
Dan Church Aid map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hrm@darahotels.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 600 176 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : RATANA PLAZA Building, Russian Federation Blvd,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.darahotels.com
Dara Airport Hotel map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading