ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 601-700 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : info@campusuk.co.uk
លេខទូរស័ព្ទ : 012 961 861 (Mobile)
086 863 637 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 06, St. 574,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.campusuk.co.uk
អុីម៉េល : anvergdr@gmail.com
dom4biz@gmail.com
onestopkh@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 888 603 (Mobile)
អុីម៉េល : thai.nha@canadiabank.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 089 858 883
អាស័យដ្ឋាន : #315, Ang Duong Street (Corner of Monivong Blvd.),ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hrdept@canamall.com
អាស័យដ្ឋាន : Canadia Tower Head Office11th Floor No. 315, Ang Duong Street,ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.canamall.com
 កាណាម៉ល map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : maat.math@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No.66, Vattanac Capital, Level 15, Monivong Blvd,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.capitalclearance.com
អុីម៉េល : maat.math@gmail.com
iona@capitalclearance.com
អាស័យដ្ឋាន : No.66, Vattanac Capital,, Level 15, Monivong Blvd,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@car4you.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 089 322 121
អាស័យដ្ឋាន : #856, Russian Federation Blvd,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : khm.jobs@careint.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 6, St. 446,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.care-cambodia.org
CARE Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : thalidensiek.carelife@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 63 63 53 (Mobile)
016 63 63 53 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #4,, St 371,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : dem.admin.hr@seatop.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 498 498 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : VTrust Office Center MTP branch, Street No 109 (Ung Porkun), ROOM 1FC-A, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penhភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.seatop.com.kh
អុីម៉េល : bunthengvw@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 081 81 89 90
អាស័យដ្ឋាន : #92, Norodom Blvdសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
ការីណូ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@caritascambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 47, St. 198,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.caritascambodia.org
អង្គការការីតាស កម្ពុជា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : cambodia@caritas.ch
អាស័យដ្ឋាន : Apartment No. 56, Street 306,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cubc_cb@cathaybk.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 229 777 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #68, Samdech Pan Street (St.214),ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cathaybk.com.kh
អុីម៉េល : kh.recruitment@crs.org
អាស័យដ្ឋាន : # 14, Street 278,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://crs.org
Catholic Relief Services map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chhunctate@cavackh.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 218310 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 138, Preah Norodom Blvd (41),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cardno.com/emergingmarkets
CAVAC map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@cbmstrading.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 208 208 (Mobile)
087 212 111
អាស័យដ្ឋាន : #447, Street 1986,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sophal@cbncambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 71 25 16 (Mobile)
023 223 489 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 24, St. 310,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ccdahr@ccdamfi.com
គេហទំព័រ : http://www.ccdamfi.com
អុីម៉េល : h.sreysrah@ccde-cambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 066 66 55 99
អាស័យដ្ឋាន : # 181, Street 352,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ccde-cambodia.com
CCDE (Cambodia) Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruit@ccu-bank.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 780 884
085 201 904
092 799 696
អាស័យដ្ឋាន : Phnom Penh Towerសង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cdl@cdl-consultant.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 964 764
អាស័យដ្ឋាន : Tous Les Jours Monivong Building,1st Floor, #298, Preah Monivong Blvdសង្កាត់ បឹងធំ, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cdl-consultant.com/en
CDL-HR map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sugitak575@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 67 06 628
គេហទំព័រ : http://cedar-farm.com/
អុីម៉េល : orn_samnang@uhs.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 430 559 (Mobile)
012 961 523 (Mobile)
077 456 070 (Mobile)
089 383 338 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : N 73, Monivong Boulevard,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@central-cambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : P.O Box 499 Phnom Penh, #16, Street 99,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.central-cambodia.org/
អុីម៉េល : cambodia@centerforglobalimpact.org
លេខទូរស័ព្ទ : 088 617 2981 (Mobile)
092 266 137 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #97A, Street 14BT,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.centerforglobalimpact.org
អុីម៉េល : mbiodiversity.info@rupp.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 507 492
017 907 905
អាស័យដ្ឋាន : Room 415, Building A, Royal University of Phnom Penh, Faculty of Science, Russian Federation Boulevard,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fauna-flora.org
អុីម៉េល : dreamproperty@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #190 C, Street.155,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cet_electronic@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011 967 676
អាស័យដ្ឋាន : No 175E, St. 360,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : office@cfmekong.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 070 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #313, Sisowath Quay, Cambodiana Hotel, Office #20,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : account@chworldtravel.com
hr.chworldtravel@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012875554 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #473 EAo, St. Preh Monivong,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chhem.khlee@chabdai.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 481597 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 146 St 69សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
Chab Dai Coalition map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@breadtalk.com.kh
nalin@breadtalk.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 977977 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #36, St 228,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.breadtalk.com.kh
អុីម៉េល : job@chamroeun.com
អាស័យដ្ឋាន : # 425, Street 271,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chamroeun.com/Carrer
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : naremphin@hotmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 236 256 (Mobile)
086 236 256 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #1713, National Road2, ChakAngreKrom, Meanchey, Phnom Penhភ្នំពេញ
អុីម៉េល : pearl1973@live.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 709 599 (Mobile)
097 222 5658 (Mobile)
023 993 888 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House No. 176, St 63,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : saryroth@charcoalcafe.com
អុីម៉េល : nanlabo@hotmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011 953 517 (Mobile)
016 853 517 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : N. Road 6, Backheng Loe Village,សង្កាត់ បាក់ខែង, ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sophonyinmail@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : Borey Rongruong, H1-Phlauv Lum,ខណ្ឌ ដង្កោ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : GreenInvestAsia@chemonics.com
គេហទំព័រ : http://www.chemonics.com
អុីម៉េល : cambodiamalaria@chemonics.com
គេហទំព័រ : http://www.chemonics.com
អុីម៉េល : pui@chendapolyclinic.com
hr@chendapolyclinic.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 555 3156 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 8, Street 39,សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chendapolyclinic.com
អុីម៉េល : chetmetapawnshop1@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : 12Eo, St.9,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@penthousecondo.asia
asst.hr@penthousecondo.asia
អាស័យដ្ឋាន : #83B Sothearos Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.thepenthouseresidence.com
Cheval Blanc Ses Sor CO.,LTD map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : HengS@chevron.com
អាស័យដ្ឋាន : 4th Floor, Phnom Penh Center, Street. 274,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : stanley.hang@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 081 7777 19 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 13, Street 72P,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chhouk.roathhealth@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #97, St. Silver, Sangkat (west of Sovanna shopping center)សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : michramy7@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 6555031 (Office)
023 6555038 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Chhouk Sar Office # 639B, Street 70,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chhouryseng@gmail.com
info@cysclinic.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 63 788 63 (Office)
097 73 788 63 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 49, St.193 corner 366,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chrubber@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 987028 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 61, St 315,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@chibodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 72 59 79
អាស័យដ្ឋាន : Phnom Penh Office: Chibodia – Friends for Children in Cambodia, Kingdom of Cambodianភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chibodia.org
អុីម៉េល : chiefcuisinepp1@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #6, St. 352,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : infochc@childhelpline.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 224 841
078 800 053
គេហទំព័រ : http://www.childhelpline.org.kh
អុីម៉េល : crf2002@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 223 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #71N, Street 402,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : yem@childsdream.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 44 02 91 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #160, Group 10, Krous Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.childsdream.org
អុីម៉េល : hr@childfund.org.au
អុីម៉េល : careers@childfund.org.kh
គេហទំព័រ : http://www.childfund.org.au
អុីម៉េល : teng@cwdcc.org
លេខទូរស័ព្ទ : 012 64 31 36 (Mobile)
អុីម៉េល : semsovoan@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 081 858 499 (Mobile)
089 939 377 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #001, Treang Village,សៀមរាប
អុីម៉េល : clemens@grueneis.com
អាស័យដ្ឋាន : Trapeang Reang,កំពត
គេហទំព័រ : http://tani.at/index.php/en/
អុីម៉េល : sokha.roeurn@childrensfuture.org
លេខទូរស័ព្ទ : 088 7033388 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 330, Sous Ey Village, Peam Ek Phnom Communeសង្កាត់ ពាមឯក, ខណ្ឌ ឯកភ្នំ, បាត់ដំបង
គេហទំព័រ : http://www.childrensfuture.org
អុីម៉េល : nhunchhy@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 405 304 (Mobile)
098 327 406 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #1 Village,សង្កាត់ វាលវង់, កំពង់ចាម
គេហទំព័រ : http://www.phterkomacambodia.org
អុីម៉េល : csivacancy@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #001, Treang Village,សៀមរាប
អុីម៉េល : taoteksok@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 556686 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #395, Street Kampuchea Krom Corner Street,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ccyrhr@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : New Phnom Penh International Airport,កណ្តាល
គេហទំព័រ : http://www.cscec.com
អុីម៉េល : 76599150@qq.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 8651 999 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #13, St.Sopheak Mongkol,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@chipmonggroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 593 222
លេខទូរសា : www.chipmonggroup.com
អាស័យដ្ឋាន : # 137B, Mao Tse Tung Blvd.,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Chip Mong Group map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@chipmonggroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 593 222 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 137B, Mao Tse Tung Blvd.,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chipmonggroup.com
អុីម៉េល : recruit@chipongland.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 593 222 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #137B, Mao Tse Tung Blvd,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chipmongland.com
អុីម៉េល : norngchanraksmey@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 291 732 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 3Floor, CityMall Shopping Center, St.217 Monireth Blvd,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
Cho-Kwang Capital Co.,Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : nheun_sokrangsey@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 22 4000 (Mobile)
010 60 52 72 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 3Floor, CityMall Shopping Center, St.217 Monireth Blvd,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : vichiesa@cn-thai.co.th
អាស័យដ្ឋាន : 116 Street 105K, Vimean Trung,សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cn-thai.co.th
អុីម៉េល : vivianchen59@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 666 88 57
0888 2222 67
អាស័យដ្ឋាន : No. 223, St. 105, (Infront of Airport)សង្កាត់ កាកាប, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ : 010 330 117 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 95, Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Chum Samnang Credit Association map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : Cjany@cwsglobal.org
អាស័យដ្ឋាន : St. Oknha Mong Reththy (St. 1928), Borey Piphup Thmei, No. 70, St 01, Bayap Village,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : director@ciaschool.edu.kh
hr@ciaschool.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 200011 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 9 (campus 1) and no. 107 (campus 2), International School Road, Street 2004,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ciaschool.edu.kh
CIA FIRST International School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : director@ciaschool.edu.kh
hr@ciaschool.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 077 862333 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.51, Street 352,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ciaschool.edu.kh
CIAPP International School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : bod.assistant@ciceroncambodia.com
info@ciceroncambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 97 85 86
023 97 98 99
09726 23 357 - (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #221, Norodom Blvd, Villa D26Villa D26, Borey Chamkarmon,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ciceron.cambodia@gmail.com
nguyendao8x@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 09726 23 357 - 069 67 1080
អុីម៉េល : lamhoangkha0611@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 229288 (Mobile)

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading