ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 501-600 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : afa@cma-network.org
info@cma-network.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 219406 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 69, Street Boeuk Thmey, P.O. Box 2683.ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cma-network.org
អុីម៉េល : khmersamath@yahoo.com
usavodei@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 213004 (Office)
023 218018 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #788, Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cncc.gov.kh
អុីម៉េល : uydy007@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 994 711
081 271 801
អាស័យដ្ឋាន : Street North Bridge, Road K4A, # 1-5Q,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អង្គការខេមបូឌាណេប័រ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : manager@intracambodia.com
អាស័យដ្ឋាន : 2-3, Street 118, (opposite SOMA Tower),សង្កាត់ ផ្សារថ្មី II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ : 017 30 3166 (Mobile)
023 725370 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : St. 13 /12,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Cambodia Post map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : redd.secretariat@cambodia-redd.og
លេខទូរស័ព្ទ : 012 834 988 (Mobile)
023 224251 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 40, Preah Norodom Blvd,សង្កាត់ ផ្សារកណ្តាល II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Cambodia REDD+ Taskforce Secretariat map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
លេខទូរស័ព្ទ : 023 95 88 85 (Office)
023 95 88 88 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : CSX Building, Street Preah Mohaksat Treiyani Kossamak (St. 106),សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.csx.com.kh
Cambodia Securities Exchange (CSX) map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
លេខទូរស័ព្ទ : 023 95 88 85(Office)
023 95 88 88 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : CSX Building, Street Preah Mohaksat Treiyani Kossamak (St. 106),សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.csx.com.kh
អុីម៉េល : sem.channa007@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 56 53 53 (Mobile)
012 82 49 58 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #19, Street. 242,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cwdagency.org
អុីម៉េល : vireysambath168@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016
092 60 20 19 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 41 (in front of Phsa Dey Hoy), St Hanoi,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camymca.org
Cambodia YMCA map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@ccacambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 777 1772
096 7766 169
អាស័យដ្ឋាន : #125D, Preytea Village,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ccacambodia.com
អុីម៉េល : camasean9@gmail.com
hr@cam-asean.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 976 999
093 90 93 95
អាស័យដ្ឋាន : #18B, St. 205,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : admin@cjcc.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 883 649 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : RUPP-CJCC, Russian Confederation Blvd,ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cjcc.edu.kh
មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ed@ccdocam.org
លេខទូរស័ព្ទ : 095 588 832
អាស័យដ្ឋាន : No: 0736, Group 10, Banteaychas Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.theccdo.org
អុីម៉េល : luisatheccdo@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 588 832
អាស័យដ្ឋាន : No: 0736, Group 10, Banteaychas Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.theccdo.org
អុីម៉េល : measlongleng@cambodiajapan.com
melit@cambodiajapan.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 699 071 (Mobile)
023 211 074 (Office)
088 7577 688 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 6 Floor, #113 Parkway Square Building, Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Cambodian & Nippon Business Consultants Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : s.khloeng@cambodiacpm.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 24 84 57 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 5F Tower #445, Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : career@ctn.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 095 200 670 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : National Road 5, Phum Krolko,សង្កាត់ គីឡូលេខ៦, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ctn.com.kh
អុីម៉េល : vacancy@cchrcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 726 901 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #798, Street 99,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cchrcambodia.org
មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chhorchinsothea@cedac.org.kh
អាស័យដ្ឋាន : # 91-93, Street B, Kraing Angkrong Village (Borey Piphop Thmey Boeng Chhouk), Sangkat Krang Thlong,ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Chempro.Cambodia@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : 19CD, Street 296, Group 44, Village 10,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.chempro.com.my/
អុីម៉េល : admin@ccasva.org
លេខទូរស័ព្ទ : 017 912467 (Phnom Penh)
023 6414443 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : House No 32c, Street 374,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ccasva.org
អុីម៉េល : jobs@cambodianchildrensfund.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 990 994 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 222, Chamroeun Phal Village,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cambodianchildrensfund.org
អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@cambodianchildrenstrust.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 175, St. 104, Group 4, Kamakor Village,សង្កាត់ ស្វាយប៉ោរ, ខណ្ឌ បាត់ដំបង , បាត់ដំបង
គេហទំព័រ : http://www.cambodianchildrenstrust.org
អុីម៉េល : ney_soun@yahoo.com
polinhim@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : Samdech Sothearos Blvd (3), Phnom Penh Center, Room 089, Building F, Ground Floor,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ccspcambodia.org
Cambodian Civil Society Partnership map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : darith.bou@ccb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 011 832 277 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #26, Monivong Blvd,សង្កាត់ ផ្សារថ្មី II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Cambodian Commercial Bank Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : ccpac2@camintel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086 668 844 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 75Q2, St. Lum,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
Cambodian Cooperation Pharma Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : shop@cambodiancreations.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 522 3043
អាស័យដ្ឋាន : House 5AEO, St. 244,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cambodiancreations.com/
អុីម៉េល : info@cdmdcambodia.org
admin@cdmdcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 732 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #43, Wat Sarwoan, Street. 178,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Cambodian Development Mission for Disability map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@cdpo.org
លេខទូរស័ព្ទ : 077 880 989 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Wat Than, Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cdpo.org
អុីម៉េល : recruitment@cdpo.org
thona.sreun@cdpo.org
លេខទូរស័ព្ទ : 077 880 989 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Wat Than, Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cdpo.org
អុីម៉េល : sreymarch@cds.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 60, Monivong Blv.,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cds.com.kh
អុីម៉េល : sinornchheng@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 666 101
អុីម៉េល : adm.hr.kh@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 812 253 (Mobile)
017 831868 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Power Plant #2, National Road No. 2,សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@camfeba.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 44A, St. 320,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camfeba.com
Cambodian Federation of Employers and Business Associations map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : admin@cfswf.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 4559991 (Office)
070 855 221 (Mobile)
078 855 221 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #216AB, St. 271,ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chccambo@chc-ghc.org
admin@chc-ghc.org
អាស័យដ្ឋាន : # 17, Street 618,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.globalhealthcommittee.org
អុីម៉េល : chec@online.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No 163G, St.230,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.checcambodia.org
អុីម៉េល : pumreatrey@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 444 881 (Mobile)
089 33 0009 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House 168A, Road #5, Group 1, Palilai Village,សង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត, ខណ្ឌ ប៉ោយប៉ែត, បន្ទាយមានជ័យ
អុីម៉េល : chrac@online.com.kh
chracsecretariat@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 301 415 (Office)
012 848 124 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 9E0, St. 330,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chrac.org
អុីម៉េល : chracsecretariat@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 944 975 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 9E0, St. 330,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chrac.org
អុីម៉េល : elt_tk@outlook.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 900 211 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building #5-15, Street 136,សង្កាត់ ផ្សារថ្មី III, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : nita@premiumhumanresources.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 902 535 (Mobile)
016 23 66 91 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : SINET Building, Level 2, #93 Preah Sihanouk Blvd,ភ្នំពេញ
Cambodian Investment Management Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : bunchhe.clc@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 999 229
អាស័យដ្ឋាន : #2,3G, Street 26BT, Tnort Chrum village,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.clccambodia.org
Cambodian Labour Confederation map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : melissa@cambodianlivingarts.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 128G9, Samdech Sothearos Blvd (3),ភ្នំពេញ
Cambodian Living Arts map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jobs@CM6Lottery.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 565 646
023 998 638
គេហទំព័រ : http://www.CM6Lottery.com
អុីម៉េល : huotseila@cmac.gov.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 078 800908 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : CMAC Building, Doung Ngeap Street, Phum kork Chombork,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
Cambodian Mine Action Centre map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : el_an@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 092 712 591 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : N0 10, Street 242, Sangkat Chatomuk, khan Daunpenh, Phnom Penh
#9AB, St. 446, Sangkat Toul Tompong 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penhភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cows_org@yahoo.com
orgcows@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 089 783 499 (Mobile)
012 784 122 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #26, Domrei Chankla Street, Timuoy Village,កំពង់ធំ
អុីម៉េល : hrd@campubank.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 222 880
អាស័យដ្ឋាន : Campu Bank Building, No. 23, Kramuon Sar Avenue (Street No. 114),សង្កាត់ ផ្សារថ្មី II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : crcsrc.recruitment@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 16A, Yothapol Khemarak Phoumin Blvd (271), corner of St. 652, 12158 Phnom Penhភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.redcross.org.kh
Cambodian Red Cross map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@crdt.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 866 331 (Mobile)
072 6666771 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 695, Street 2, Tropaing Pring village,ក្រចេះ
អុីម៉េល : jobs@smtelemedia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 011883777
អាស័យដ្ឋាន : #29, Street 592,ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.smtelemedia.com
អុីម៉េល : adm.hr.kh@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 812 253 (Mobile)
017 831868 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Power Plant No.2, Road No.2,សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : executive_director@cvcd.org.kh
info@cvcd.org.kh
sameavin@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 996136 (Mobile)
012 476522 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #4, St.32B,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cvcd.org.kh
Cambodian Volunteers for Community Development map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@cwa.org.kh
អាស័យដ្ឋាន : #14A, St. 432,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sotheakong.dps@gmail.com
info@cwpd.net
អាស័យដ្ឋាន : No. 128D9-D10, Samdech Sothearos Blvd (3),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Cambodian Women for Peace and Development map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hohr@cwcc.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997 967 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 13C, Street 331,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cwcc.org.kh
អង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@cyncambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 010 814 186
016 930 588
អាស័យដ្ឋាន : # 43A, St. 371,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cyncambodia.org
អុីម៉េល : hr@cdri.org.kh
អាស័យដ្ឋាន : P.O. Box 622,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cdri.org.kh
អុីម៉េល : contact@cambolac.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 755, Sala Kanseng Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.cambolac.com
Cambolac (Cambodia) Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr1@cambosia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 901 188
អុីម៉េល : careers@camboticket.com
អុីម៉េល : info@cambridgecdc.net
លេខទូរស័ព្ទ : 016 499599 (Mobile)
023 299333 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 21 A, St 302,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cambrightinternational@gmail.com
cambrightschool@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 600 100 (Mobile)
077 44 2000 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #823, Monivong Blvd,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@camconabms.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 960 (Office)
098 41 80 80 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #17, St 306,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Camcona Trading (Cambodia) Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@camconscious.org
គេហទំព័រ : http://www.camconscious.org
អុីម៉េល : sopha@camconsult.net
លេខទូរស័ព្ទ : 012 86 60 69 (Mobile)
អុីម៉េល : camdeg.info@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 691 44 34 (Office)
077 895 977 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : WG 83, Str. No 6,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : thanit.put@camdis.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 218 668 (Office)
023 218 669 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Hong Kong Center 2nd Floor, 108-112, Sothearous Blvd,ភ្នំពេញ
Camdis Co. Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : thanit.put@camdis.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 218 6689 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : ANINA building M Floor (4th Floor), # 240, St.271,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sonnal.chom@camdis.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 218 668 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : ANINA building M Floor (4th Floor), # 240, St.271,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobrecruitment@cam-ed.com
CamEd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@camer-go.com
លេខទូរស័ព្ទ : 098 888 788 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #186, Street 122,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
Camer-Go Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : touchla.tco@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 881 238 (Office)
089 85 25 88 (Mobile)
អុីម៉េល : camical.industries@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 219219 (Mobile)
016 590591 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 35, St. 315,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : camintel_hr@camintel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 986277 (Fax)
023 986 088 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 1 Cor, Terak Vithei Preah Sisowath & Vithei Phsar Dek,ភ្នំពេញ
Camintel Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruit@camko-motor.com
samath.mut@camko-motor.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 998 000 (Office)
097 755 8122 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #116 Corner National Road 3&4,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camko-motor.com
Camko Motor Company Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chuon_tola@camkobank.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 224 660 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : P.O. Box: 575, No. 81, Norodom Boulevard,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruitment@camma.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 533 9999 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Nº 101A, St. 289,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camma.com.kh
អុីម៉េល : samoeunu@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 644 222 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Morodok Techo Building, Lot 503,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camclimate.org.kh
អុីម៉េល : chan.thy@campulonpac.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 966966 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 7th Floor, Campu Bank Building, No. 23, Street 114,សង្កាត់ ផ្សារថ្មី II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.campulonpac.com.kh
CAMPU LONPAC INSURANCE PLC. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : campusec@campusecurities.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 880
023 999 881
085 35 86 86
អាស័យដ្ឋាន : 6th floor, Campu Bank Building No. 23, Kramoun Sar Avenue (Street No. 114),សង្កាត់ ផ្សារថ្មី II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kevin.dith@campura.com
info@campura.com
អាស័យដ្ឋាន : No 63, Str. 608សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.campura.com

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading