ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 301-400 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : career@bamboo.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023-966664 (Home)
012-498839 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : N. 27c St.71 corner of 392សង្កាត់ សាក់ សំពៅ, ខណ្ឌ វត្តភ្នំ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bamboo.edu.kh
Bamboo International School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : managerphnompenh@bambouindochine.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086 555 036 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.bambouindochine.com
អុីម៉េល : phally@mangotango.asia
គេហទំព័រ : http://www.mangotango.asia
អុីម៉េល : recruit@bandoskomar.org
អុីម៉េល : seriboth_kem@clbcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 096 651 33 33
អាស័យដ្ឋាន : #48, St. 598, Village 1,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sophal.n@bidc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 887 683 (Mobile)
096 9999 231 (Mobile)
097 6711 683 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #370, Preah Monivong Blvd,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : bocppgmd@hotmail.com.
លេខទូរស័ព្ទ : 023 988 880(Fax)
023 988 885 (Fax)
023 988 886 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Canadia Tower, 1st & 2nd floor,, Ang Duong St.(Corner of Monivong Blvd.), P.O.BOX 110. SWIFT: BKCHKHPP,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.boc.cn
អុីម៉េល : boippb@gmail.com
BOI.Cambodia@bankofindia.co.in
លេខទូរស័ព្ទ : 023 219108 (Office)
023 219354 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : The iCON Professional Building, No. 68 (Ground Floor), 216 Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : banteaysrei_finance@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216922 (Office)
053 952432 (Office)
063 963254 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #294, Group 4, Romchek 4, Rattanak, Battambang

#135, Taphol, Svay Dangkoum, Siem Reap

#19B, Street. 145,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : veasna@bareebo.org
លេខទូរស័ព្ទ : 053 65 61 888 (Office)
097 94 23 498 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Road 1571, House# 304, Group# 1, Banan village, (35 Minutes from Battambang Town, close to Banan Temple).ខណ្ឌ បានន , បាត់ដំបង
អុីម៉េល : hor_ritheara@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 656 892
គេហទំព័រ : http://www.basketsofcambodia.com
អុីម៉េល : tyesberge@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : #464, Road Nº5,Spean Kpours Village,សង្កាត់ គីឡូលេខ៦, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.basketsofcambodia.com
Baskets of Cambodia map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : symingguang@yahoo.com
99453540@qq.com
លេខទូរស័ព្ទ : 061 988 666 (Khmer)
061 600 555 (Chinese)
អាស័យដ្ឋាន : Phum Doun May,ខណ្ឌ រតនមណ្ឌល , បាត់ដំបង
អុីម៉េល : thanin@battambangrice.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 550 5168 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #113 (Parkway Square 2nd Floor),2FG3, Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : zack@bayonbakery.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 57 77 72
096 889 8788
អាស័យដ្ឋាន : #042, St. 598,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bayoncredit.com.kh
អុីម៉េល : hr@baytangcredit.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 277A, National Road No 2, Prek Russey Village,កណ្តាល
គេហទំព័រ : http://www.baytangcredit.com/
Baytang Credit Organization map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@baytang.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 552 8888 (Mobile)
096 553 9999 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 17, St 430,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Baytang Development Organization (BDO) map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@baytang.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 2065 333 (Mobile)
096 2107 333 (Mobile)
096 553 9999 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 17, St 430,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : careers@kh.bbcmediaaction.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 997435 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : P.O. Box 155, BBC Media Action, #296 (4th - 7th floor), St. 271,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bbcmediaaction.org
BBC Media Action map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@y5net.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 087 909 526 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #56, St, 337,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@bdo.com.kh.
លេខទូរស័ព្ទ : 016 606 777
អាស័យដ្ឋាន : # 16, St. 306,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : tharithleng@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016606777 (Mobile)
អុីម៉េល : chansothea2011@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 74 70 40 (Mobile)
096 290 96 95 (Mobile)
អុីម៉េល : 2081436898@qq.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 72 54 32
017 501321
អុីម៉េល : baly@beelogistics.com
michelle@beelogistics.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 967 272 (Office)
093 426 536 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.beelogistics.com
អុីម៉េល : recruit-server@beniten.com
អាស័យដ្ឋាន : #540 Koh Pich Street, Diamond Island,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://beniten.com/
អុីម៉េល : yahyaman@bestfood-gourmet.com
លេខទូរស័ព្ទ : 081 458 704
012 712 502
អាស័យដ្ឋាន : #4, St. 325,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cv@betaandpartners.com
អាស័យដ្ឋាន : #107 E1, Mao Tse Toung Boulevard,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : soytryh@betagro.com
ananyat@betagro.com
phakamas@betagro.com
sopheaps@betagro.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 424 184 (Office)
086 694 220
078 920 755 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : NO. 62A E0E1, ST.205,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.betagro.com
Betagro (Cambodia) Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : bfcjobs@ilo.org
អាស័យដ្ឋាន : #9, Streeet 322,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.betterfactories.org
លេខទូរស័ព្ទ : 070 593 262
077 910 124
អាស័យដ្ឋាន : #14, Street 315,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : bronwyn@beyonddesign.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 023 987 840 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 14, Street 306,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@beyondinteriors.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 023 987 840 (Office)
012 930 332 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 14, Street 306,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.beyondinteriors.biz
អុីម៉េល : hr.bigapplekh@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 222 115 (Office)
095 945 552 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #30, St 302,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : djmatsen@iinet.net.au
លេខទូរស័ព្ទ : 089-238911 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 17, St. Q-08,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruitment@kh.milvik.com
លេខទូរស័ព្ទ : (855) 23 221 918 (Office)
(855) 23-222-248 ( Hotline)
(855) 96 8 4444 28 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #58 - EM, The iCON Professional Building, Level 4, 216 Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bimamobile.com
អុីម៉េល : akio@bioagricambodia.com
bioagricambodia@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No.168, Sotheros Street Chamkamorn, infront of AEON market beside ABA bankសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : office.cambodia@biomin.net
លេខទូរស័ព្ទ : 023 985098 (Office)
097 8629185 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 22 EO, Street 2 (Northbridge Street – New World Building) Teuk Thlaសង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.biomin.net
អុីម៉េល : admin@birdlifecambodia.org
គេហទំព័រ : http://www.birdlife.org
អុីម៉េល : hr@bizsolution.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 023 67 27 727 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #35A, Street 390,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sovann.mao@biztools-solutions.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 433 098 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #89A, Street.294,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.biztools-solutions.com
Biztools Enterprise Solution Technology map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chenda.hut@biztools-solutions.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 822 882
089 827585 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #70, National Road No1,សង្កាត់ និរោធន៏, ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.biztools-solutions.com
អុីម៉េល : alexa@blackwellglobal.com
លេខទូរស័ព្ទ : +44 695 0898 ext 1233
អុីម៉េល : info@blend-solutions.com
គេហទំព័រ : http://www.blend-solutions.com
Blend Software Co. Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : setha@cpscambodia.com
អាស័យដ្ឋាន : #29, Street 240,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hrm.kh@danceman.co.th
លេខទូរស័ព្ទ : 078 777 117
អាស័យដ្ឋាន : Building No.F10, Phuom Toul Pongror,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.blochworld.com
អុីម៉េល : jobs@bloomasia.org
អុីម៉េល : careers@bluemediacambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 261 686 (Mobile)
012 933 239 (Mobile)
016 933 239 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #125WG, St 06,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bluemediacambodia.com
អុីម៉េល : soleaksmey.s@bluepumpkin.asia
លេខទូរស័ព្ទ : 017 665 407 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #7, Street 380,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bluepumpkin.asia
អុីម៉េល : job@bluebirdcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 633 5666
078 556 657
អាស័យដ្ឋាន : #07, Street 29,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bluebirdcambodia.com
Bluebird British International Preschool map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : asia@blueorchard.com
គេហទំព័រ : http://www.blueorchard.com
អុីម៉េល : info@bminvestconsult.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 666 578 (Mobile)
អុីម៉េល : lina@bmbsteel.com.vn
លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 404 (Office)
010 905 706 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No G16, Gold Str, Str 271,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
BMB & A ( Cambodia) JSC. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : apply@bmrs-asia.com
គេហទំព័រ : http://www.BMRS-Asia.com
អុីម៉េល : kimsong@thebnews.com
kimsongveng@gmail.com
គេហទំព័រ : http://thebnews.com
អុីម៉េល : phirum@bnglegal.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012494455 (Mobile)
023 212414 (Office)
096341119 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.65, Street. 111,សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bnglegal.com/
អុីម៉េល : recruitment@c.bnkcapital.net
លេខទូរស័ព្ទ : 087 555 980
អាស័យដ្ឋាន : Ground & 1st Floor of B- Ray Tower, Preah Norodom Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chetna.yim@baortlongyear.com
khamnoi.channavong@boartlongyear.com
អាស័យដ្ឋាន : No 95, Street 608,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.boartlongyear.com
អុីម៉េល : hr.department@geolinkgroup.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 222399 (Office)
023 222 199 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : #41-43, Norodom Blvd,សង្កាត់ ផ្សារថ្មី III, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.geolinkgroup.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 070 517 918 (Mobile)
092 594198 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.36, St. 336,សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : socheat.teav@bollore.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212 383 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 42, Street 222,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bollore-logistics.com
លេខទូរស័ព្ទ : 087 666 735
អាស័យដ្ឋាន : #661, Mony Reth Blvd,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@boncafe.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212 316
លេខទូរសា : (+855) 023 217 017
អាស័យដ្ឋាន : 306A, Monivong Boulevard,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
បុងកាហ្វេ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@bonnarealty.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 861999
092555684
អាស័យដ្ឋាន : #126, Preah Norodom Blvd(41),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bonnarealty.com.kh
អុីម៉េល : jobs@bonteaykhmergroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 640 8259 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #97E0, St. 280,សង្កាត់ អូឡាំពិក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bonteaykhmergroup.com
អុីម៉េល : jobs@bonteaykhmergroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 640 8259 (Office)
088 339 5800 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 3A, Street 163,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bonteaykhmergroup.com
អុីម៉េល : carsten@bookbridge.org
អាស័យដ្ឋាន : Inside 10 Makara High School, Building A, 1st Floor, Mondul 2 Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.bookbridge.org
BOOKBRIDGE map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hrs@bkb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : (023) 951-954 888
អាស័យដ្ឋាន : No. 86-88, Street 41 Preah Norodom Blvd,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sengchanna70@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 983111 (Office)
023 983222 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 86-88, Preah Norodom Blvd,សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Booyoung Khmer II Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : highlandppt@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 630760 (Mobile)
093 588 578 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Street Oknha Try Heng 2011 corner street 58P,សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : boreyphnommeas@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : St Toul pong ror corner with 5A,ខណ្ឌ ដង្កោ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.facebook.com/boreyphnommeas/
Borey Phnom Meas map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr@bvmpp.com
kosal.nov@bvmpp.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 98 49 598 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : St.598,សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ I, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bvmpp.com
Borey Vimean Phnom Penh map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : cb.centre@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 996067 (Office)
012 767049 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #61-64, Norodam Blvd corner Street 306,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : botanicaflowerlab@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No.220, Street 360 corner Street 63សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.instagram.com/botanicaflowerlab/ https://www.facebook.com/Botanicaflowerlab/
Botánica Flower Lab map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : bougainvillierhotel@bougainvillierhotel.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 220528 (Office)
023 220 529 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #277C, Sisowath Quay,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bougainvillierhotel.com
អុីម៉េល : trung.duong@brmetalsltd.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 822 0445 (Mobile)
អុីម៉េល : info@brains-comm.com
អាស័យដ្ឋាន : 1st floor, No. 6A, Street 294,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.brains-comm.com
អុីម៉េល : general@benline.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No.8 B/294, 1st Floor Regency Complex –B, Mao Tse Tung Blvd,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.benlineagencies.com/
អុីម៉េល : nheun_sokrangsey@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 22 4000 (Mobile)
010 60 52 72 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 3 Floor, City Mall Shopping Center, St.217, Monireth Blvd ,សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : career@goldengekko.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 986556 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : House 14, Street 106,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goldengekko.com
Branch of DIGITAL MOBILE INNOVATIONS LIMITED map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : career@goldengekko.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 986556 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : House 14, Street 106,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goldengekko.com
អុីម៉េល : career@goldengekko.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 986556 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : House 14, Street 106ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goldengekko.com
Branch of Golden Gekko Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : thshin@hanjin.co.kr
sophea@hanjin.co.kr
លេខទូរស័ព្ទ : 023 866 561-3 (Office)
023 866 564 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : Attwood Business Center, Unit 13E1, Russian Blvd,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hanjin.co.kr
អុីម៉េល : educations.my@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 219 090 (Mobile)
016 373 634 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : TK Tower No. 23, Floor 8,, Street 112,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.hanshinc.com
Branch of HANSHIN Engineering & Construction Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : pnhsol@cathaypacific.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 168, Samdech Monireth Blvd (217), Regency Square, Suite 12-14c, 12306សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.dragonair.com
Branch of Hong Kong Dragon Airlines Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : petro_loek@cathaypacific.com
អាស័យដ្ឋាន : Regency Square, 12-14C, Monireth Blvd,ភ្នំពេញ

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading