ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 101-200 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : agrovet@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216323 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 40, Street 111,ភ្នំពេញ
Agrovet map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : amelia@agrowplanet.com
អុីម៉េល : m.vandoeun@gmail.com
c.kem@idsfrance.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 759 099 (Mobile)
អុីម៉េល : KH.Careers@aia.com
អាស័យដ្ឋាន : GIA Tower, 31st Floor, Sopheak Mongkul Street, Phum 14,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.aia.com.kh https://www.facebook.com/AIACambodia
អេ អាយ អេ ខេមបូឌា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sothet.chhay@ong-adg-be
sokha.nhem@ong-adg.be
អាស័យដ្ឋាន : No. 35, St. 410ភ្នំពេញ
Aide au Développement Gembloux map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hr.cam@aide-et-action.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 884 510 (Office)
023 884 610 (Office)
077 200 123 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #322, 6 Floor, Street 182 (TepPhorn),សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://action-education.org/sa/
អុីម៉េល : chourng.channchivita@aide-et-action.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 176, Chakrey Ponn (St. 208),ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : duch.sovannra@aidshealth.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 215767 (Office)
023 216767 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 55, Street 468,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
AIDS Health Foundation map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : duch.sovannra@aidshealth.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 21 57 67 (Office)
023 21 67 67 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 55, Street 468,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.aidshealth.org/
អុីម៉េល : duch.sovannra@aidshealth.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 21 57 67 (Office)
023 21 67 67 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : # 55, Street 468,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cambodiahr@agapewebsite.org
អាស័យដ្ឋាន : Svay Pakភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://agapewebsite.org
អុីម៉េល : info@aipf-cambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 996519 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #18B, St. 348,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
AIP Foundation map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : august@apscambodia.com
loan@apscambodia.com
chandavy@apscambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 987675 (Fax)
023 993024 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Parkway Square, 3KF2, Floor 3, Mao Tse Tong Blvd, Street 245,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.apscambodia.com
អុីម៉េល : pengthay@asfcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 900 369   (Office)
023 900367 (Mobile)
012 808895 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : New world village No.26 Road # 1,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.asfcambodia.com
អុីម៉េល : anko.pst@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 993 152 (Mobile)
093 71 42 93 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : House # 09, Ra Village,ពោធិសាត់
អុីម៉េល : Aladang.trading@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 23 27 28 (Mobile)
070 81 83 86 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.33, St. Borey Phnom Penh Thmey,Phum Trea 3,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chayphi@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : #27, St 193,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Albert International Academy map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@alchemydesignco.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 396 380 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #61, Street 57,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.alchemydesignco.com
អុីម៉េល : alckpharma@gmail.com
អុីម៉េល : info@aliments.biz /alimentskhmer@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 066 603 603 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 200, Street 155,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.aliments.biz
អុីម៉េល : makara.prum@aliplast.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 688 910
015 767585
អាស័យដ្ឋាន : lot No 6, St. 1980,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@alsystems.sk
គេហទំព័រ : http://www.aliplast.pl
អុីម៉េល : monika_lim99@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 272887 (Mobile)
092 627267 (Mobile)
អុីម៉េល : jobs.allears@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 109z, St. 228,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.allearscambodia.org
អុីម៉េល : alleycatcafe@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 306 845 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 42, Ang Yukanthor (St. 19), corner of St. 178, opposite Royal School of Fine Artsភ្នំពេញ
Alley Cat Cafe map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : act@act.org.kh
pm02@act.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 217830 (Office)
095 807371 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : PO Box 2552, #69, Sothearos Blvd,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.act.org.kh
អុីម៉េល : hr@alliancepharma.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 864350 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Phum Boeung Salang Village,សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kongva.ngoun@alln-accounting.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 788 798
087 788 798 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.alln-accounting.com
អុីម៉េល : kongva.ngoun@alln-accounting.com
លេខទូរស័ព្ទ : 099 788 798 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.alln-accounting.com
អុីម៉េល : kongva.ngoun@allnison.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 911 200
087 788 798
អុីម៉េល : kongva.ngoun@allnison.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 911 200
គេហទំព័រ : http://www.allnison.com
អុីម៉េល : allweb.recruitment@allweb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 713 500 (Mobile)
023 221 320 (Office)
069 625 925 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : KIM HAP Building, 6 th Floor, No 203, Mao Tse Tong Blvd,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.allweb.com.kh
អុីម៉េល : aaronmph8@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092424903 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 43a, Corner of street 123 and street 454,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info_ai@alpha-intercorp.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 994 800 (Office)
023 999 068 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : “ALPHA Tower 1”Building # 97B, Street 217,សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : jobsaomegaenergy@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : No call
អុីម៉េល : katetran@always.com.vn
លេខទូរស័ព្ទ : +84 906 353 006
អុីម៉េល : elenaseng7@gmail.com
amary@online.com
អាស័យដ្ឋាន : 3-4B Regency square (Intercontinental hotel), Mao Tse Tung Blvd,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : eat@amatakkettlebellcafe.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 750 430 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #45, Street 454 (near Street 135),សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.amatakkettlebellcafe.com/
អុីម៉េល : eat@amatakkettlebellcafe.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 490225 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #45, Street 454 (near Street 135),សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.amatakkettlebellcafe.com
អុីម៉េល : admhr.amr@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017654 697 (Mobile)
098 536 844 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #35, St 26,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info.amatak@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 888 868 (Mobile)
088 288 7777 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #138 E1, St 128,សង្កាត់ មនោរម្យ, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : channa_tan@hotmail.com
info.amatak@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 085 412 111 (Mobile)
អុីម៉េល : suvidha@ambrij.com
គេហទំព័រ : http://www.ambrij.com
អុីម៉េល : contact.teav@gmail.com
អុីម៉េល : sreyeab.son@amcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 710660 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : KT Tower, 7 Floor, Room 702,សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ III, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.aimup.com
America Indochina Management (Cambodia) Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@aaa.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.aaa.com.kh
អុីម៉េល : eaqiap@afsc.org
គេហទំព័រ : http://www.afsc.org
American Friends Service Committee map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hyg@aga.school
លេខទូរស័ព្ទ : 023 90 11 33
017 473 773
អាស័យដ្ឋាន : #1579, St. 1003,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : xiaoshu.su@american-hudson.com
អាស័យដ្ឋាន : Alpha Tower 1 Unit 304 #97B Street 217 Phnom Penh, Cambodiaភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.american-hudson.com
អុីម៉េល : peter@american-lubes.com
american-lubes@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 991 200
អាស័យដ្ឋាន : #97, Street 122,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
American Lubes Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : padmalozang@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 961 876 (Nee)
អុីម៉េល : hr@ntcgroup.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 015 219 259
អាស័យដ្ឋាន : Buiding#24, St.47 (st.Barung),សង្កាត់ ស្រះចក, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ntcgroup.com.kh
អុីម៉េល : thearith1983@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 269 919 (Mobile)
070 336 960 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.raphahouse.org
អុីម៉េល : recruitment@amkcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 224763 (Office)
023 993062 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : P.O. Box 480, Building 285, St 271,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.amkcambodia.com
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី  map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : Cambodia.amphi@gmail.com
manish@amphigroup.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 506 544 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.34B, Street 368,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lida.voun@amret.com.kh
vichet.chea@amret.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 992132 (Office)
070 700 123 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #80, Street 315, Phum 7សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.amret.com.kh
អម្រឹត  map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : job@amritaperformingarts.org
គេហទំព័រ : http://amritaperformingarts.org
អុីម៉េល : production@amruandhanwha.com
mkchoi@hanwha.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 990987 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No 13A-15A BoreyRith, PhlovLom,សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : many@amrurice.com.kh
admin.hr@amrurice.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 990900 (Telephone)
អាស័យដ្ឋាន : No A13-A15, Borey Rith, Phlov Lom,សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.amrurice.com.kh
អុីម៉េល : cambodia@amsbridgeblue.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 96 23 24
089 626 722
អាស័យដ្ឋាន : #315, Canadia Bank Tower, 18th Floor, Preah Monivong Blvd Corner Of Preah Ang Duong,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.amsbridgeblue.com
អុីម៉េល : anpiseth09@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 680961 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 2EE, St. No.2 Phum Tamao Thmey,កណ្តាល
An Piseth Community Development Organization map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : anpiseth09@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086 68 72 76 (Mobile)
087 222 274 (Mobile)
អុីម៉េល : phekhengpur@gmail.com
sokhonk@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 583 862 (Mobile)
092 989 226 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Group 14 Leach village,ពោធិសាត់
អុីម៉េល : career@ananacomputer.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 851 406 (Mobile)
023 211 543 (Work)
អាស័យដ្ឋាន : Building #95, 1st Floor, Preah Norodom Blvd, (Opposite to Chaktomuk Secondary School)សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ananacomputer.com
ANANA Computer Co, Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hrcambodia@anavara.com
លេខទូរស័ព្ទ : +44 208 618 2200
អាស័យដ្ឋាន : 344-354 Grays Inn Rd, London WC1X 8BP, United Kingdom,ក្រៅប្រទេស
គេហទំព័រ : http://www.anavara.com
អុីម៉េល : casper.huang@fuburg.com
អាស័យដ្ឋាន : #54B, St.95,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://fuburg.com
អុីម៉េល : andetinfo@gmail.com
អុីម៉េល : info@angkorboutiquevilla.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 914 909 (Mobile)
អុីម៉េល : hengbonna@angkormilk.com.kh
kimlem@angkormilk.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : N0.17, Street 330, Phum Kor,សង្កាត់ បឹងកេងកង III, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : career@mekongnet.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 226 622 (Office)
012 851406 (Mobile)
023 224500 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : AnAna Building #95, 4th floor, Preah Norodom Blvd.,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.mekongnet.com.kh
Angkor Data Communication Group Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : md@angkordestination.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 629, Mondul 1 Village,សៀមរាប
Angkor Destination Travel Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : angkorhm@gmail.com
godinju@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 44 99 737 (Ms. Ra Inju)
097 888 9113 (Ms. Ra Inju)
097 6428 888 (Ms. Seng Sreyva)
097 899 9999 (Ms. Seng Sreyva)
អាស័យដ្ឋាន : No.43, National Road No.4, Prey Pring Cherng Village,សង្កាត់ ចោមចៅ, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : job@angkorhospital.org
លេខទូរស័ព្ទ : 063 963409 (Office)
099 610885 (Mobile)
069 818773 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Tep Vong Road & Umchhay Street, PO Box 50,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.angkorhospital.org
មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : om@angkordestination.com
លេខទូរស័ព្ទ : 063 767 868 (Office)
អុីម៉េល : sdoeungrong@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 372 228 (Mobile)
012 576 006 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 753, Monivong Blvd, (Hua Nam Restaurant)ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.angkorrice.com
Angkor Kasekam Roongroeung Co.,Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : vuthyrn@yahoo.com
អាស័យដ្ឋាន : #19 Ly Yoak Lay (corner st17213),សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.angkormithonaguesthouse.com
អុីម៉េល : apply.apc@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 44 92 46 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.angkorpotterycenter.com
អុីម៉េល : inquiries@angkorresearch.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 222 501 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No. 7A, Street 173,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.angkorresearch.com
អុីម៉េល : operations@angkortk.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 872 855 (Mobile)
អុីម៉េល : job.angkorthom@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 093 666 093
093 666 092
អុីម៉េល : yangkathreen@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 070 398 330 (Mobile)
អុីម៉េល : hr@angkorw.com
លេខទូរស័ព្ទ : 095 488 513 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Angkor W Collection, Street 9, Old Market, Mondul I Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.restaurant-siemreap.com
អុីម៉េល : tommy@angkorzipline.com
លេខទូរស័ព្ទ : 086 880 038
អុីម៉េល : sunheang@annam-cambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 919 179 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #45, Street 335,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : rattanak.timasa@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 307 404 (Mobile)
086 307 404 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Office71A, St 271, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penhភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sengpyseth@anussaeventplanner.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 216 303 (Mobile)
012 230 140 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #14, street 408,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋាន : No. 20, Kramuon Sar (St. 114), corner of Sangkhak Neayouk Srei (St. 67),ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.anzroyal.com
ANZ Royal Bank ( Cambodia ) Co.,Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : chheanglay_yen@apl.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 218000 (Work)
អាស័យដ្ឋាន : A6-9 Regency Square, Street 168 (Samdech Monireth Blvd),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
APL Logistics (Cambodia) Pte., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@aplusasianetwork.com
គេហទំព័រ : http://www.starbalm.com
អុីម៉េល : mmyllymaki@appen.com
លេខទូរស័ព្ទ : +61 02 9468 6300
អាស័យដ្ឋាន : Australiaក្រៅប្រទេស

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading