ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 401-500 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 3071
អុីម៉េល : khon.sreyleak@heccambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 292 800 (Mobile)
អុីម៉េល : kumrasmey@ibk.co.kr
kumraksmey@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 964 202
069 556 884
អាស័យដ្ឋាន : # S2-22 & S2-23, The Olympia City Monireth Street (217),សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kobelco-watertreatment@kobelco-eco.com
អាស័យដ្ឋាន : Soma Tower, 1st Floor, #2C, Street 120,សង្កាត់ ផ្សារថ្មី II, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : spen@koreanair.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 224 049 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #254, Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.koreanair.com
អុីម៉េល : niimura@sagawa-global.com
nov_borany@sagawa-global.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 964073 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 6F, Phnom Penh Tower, # 445, Monivong Blvd (ST. 93/232),សង្កាត់ បឹងព្រលិត, ខណ្ឌ ៧ មករា, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.sagawa-sgl.com
Branch of Sagawa Express Vietnam Company Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : vanny.sok@shinryokh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 780 826
077 607 927
គេហទំព័រ : http://www.shinryo.com
អុីម៉េល : PNH_Accounts@singaporeair.com.sg
អាស័យដ្ឋាន : Regency Complex, Suite Unit No. 2-4A, 168 Samdech Monireth (St. 217) near Inter-Continental Hotel,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kunthearak.yoeun@vcgp-meb-jv.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 670 608
អាស័យដ្ឋាន : Phnom Penh International Airport, Administration Building, National Road No. 4,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@singermega.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 099 99 45 00 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No.198, Street 371,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr.brd.cambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 223 (Office)
អុីម៉េល : hang.lethithanh@brenntag-asia.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 10B, Street 315,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sokpoulim@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 500 665
077 500 665
អាស័យដ្ឋាន : Mondul I,សៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216622 (Office)
098 665133 (Mobile)
092 510 192 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #145B, Street 51 (Pasteur),សង្កាត់ ផ្សារថ្មី III, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bridgeinternational.biz
អុីម៉េល : samoun@bridge.com.kh
soklin@bridge.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 086 22 50 79
017 789 705
អាស័យដ្ឋាន : building No. 08, ST. 420,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sath@brightstarpnh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 879 582 (Mobile)
023-880588 (Office)
077 773385 (Mobile)
លេខទូរសា : 023-880577 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : Villas# 11B, Street 562,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@brightect.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 929212 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 4D,, Str 368,,ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : acc@brightnesshome.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212 125 (Office)
090 826888 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. A-07, St. 436,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.brightnesshome.com
Brightness HOME Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sreynich@brightstar.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 010 226 169
អាស័យដ្ឋាន : #165, St. Lum, Chres, Sangkat Kouk Khleang,ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@brillianceintlschool.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 47 88 28 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.brillianceintlschool.com
Brilliance International School map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : tharymanagement@outlook.com
អាស័យដ្ឋាន : near Veng Sreng blvd street 19 behind Tropeang Thleng marketសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.facebook.com/bils.co.uk/
សាលារៀនប៊្រីតថានា map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : helenemerre.yeeay@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 77 90 69
099 99 14 15
015 99 14 15
អាស័យដ្ឋាន : #57, Street 242,សង្កាត់ ចតុមុខ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : britacadsr@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 728196
096 4833822
097 3780376
អាស័យដ្ឋាន : No. 1121, National Road No 2ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bat-careers.com
British American Tobacco (Cambodia) Limited map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : cambodia.recruitment@fco.gov.uk
អាស័យដ្ឋាន : No. 27-29, Botum Soriyavong (St. 75), 12201ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.gov.uk/government/world/cambodia
British Embassy map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : mbshools@online.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : No. 213, Pasteur (St. 51),ភ្នំពេញ
British International School of Phnom Penh map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sopheapprem@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 799 785 (Mobile)
023 471 0899
អាស័យដ្ឋាន : # 09, St 07,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sokorn@buchka.net
លេខទូរស័ព្ទ : 011 619 719 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # S 45, St Stanford of Elite Town,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : vannra@bsda-cambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 6, Village 12,សង្កាត់ កំពង់ចាម, កំពង់ចាម
គេហទំព័រ : http://www.bsda-cambodia.org
Buddhism for Social Development Action map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : sophea@buffalotours.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 204 436 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #344, Sivatha Road (near SR Riverside Hotel), Vihear Chhen Village,សៀមរាប
គេហទំព័រ : http://www.buffalotours.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 509 4666 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No.40, National Road 6A,សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
Buffalo Wingz,Inc. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : roth.manei@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : #No.D70 , Street 109KA,សង្កាត់ កាកាប, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : lizgerilla@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 964171 (Office)
097 8316169 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 23F, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blvd, Phnom Penhសង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : muyteang.nit@gmail.com
muyteang@bcv-cambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 089 88 56 25 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #17A, Street 468,សង្កាត់ ទួលទំពូង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hone@bun-associates.com (Ref. 6.17.PARED160922)
អាស័យដ្ឋាន : #29, Street 294,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chanlyta@bunmaly.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 291725 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Nº179, Street Monireth (217),សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@bdtrus.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 6316416 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Room 687,6th Floor,Building G, Phnom Penh Center,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bdtrus.com
អុីម៉េល : jobs@bdtrus.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 6316416 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Room 495, 4th Floor, Building F, Phnom Penh Center,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.bdtrus.com
អុីម៉េល : moni@business-essential.com
លេខទូរស័ព្ទ : 078 999 788
អាស័យដ្ឋាន : Borey Vimean Phnom Penh,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : buttonandcuff@gmail.com
អុីម៉េល : hr@cnskinternationals.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 548
អាស័យដ្ឋាន : No. 16, street 370,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : castyexport@yahoo.co.uk
លេខទូរស័ព្ទ : 099 614 705 (Mobile)
អុីម៉េល : socheng.kaing@chroyal.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 969285
07 (Office)
098 728888 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #83-85, St Northbridge,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.chroyal.com
អុីម៉េល : louis.teh@leurban.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 017 384 266 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : National Road No. 3,កណ្តាល
អុីម៉េល : thunkhunvirak.gif@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 088 85 666 25 (Mobile)
015 665 016 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #103, St 184, (Near Orrussey Market)សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : s.khloeng@cambodiacpm.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 24 84 57 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 6th Floor, Time Tower, No.331, St.271,សង្កាត់ ទួលទំពូង II, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : chensry3@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 93 44 910 (Mobile)
096 242 1722 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : At Phsar Stueng mean Chey Thmey, Streest 271,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : seaoffice@cafod.org.uk
គេហទំព័រ : http://www.cafod.org.uk
អុីម៉េល : calacaminvestments@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 092 581 638 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Phum Phnov,កំពង់ស្ពឺ
អុីម៉េល : hr@camcapital.biz
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999990 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Nº 689B, Kampucheakrom Blvd,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camcapspbank.com
អុីម៉េល : sophonhing999@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 497 924
អាស័យដ្ឋាន : #89 ( in front of tiger beer factory ), Street Tiger Beer,សង្កាត់ ព្រែកឯង, ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : molin@hsc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 760 599 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #18, Street 432,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : molin@hsc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 016 760 599 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #18, Street 432,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : narun.nou@camfreight.com
info@camfreight.com
ceo@camfreight.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 883901
02 (Office)
016 661189 (Mobile)
078 858553 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #85C, St 313,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : soksanthay@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 096 624 4447
អុីម៉េល : info@cames.com.kh
amrongp@cames.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 852831 (Mobile)
023 882704 (Office)
089 616 439 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #20, Street 606,សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cames.com.kh
Cam.E.S Co.,Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : info@mapbmedia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 22 35 50 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No.126, Preah Norodom Blvd, Bonna Business Center,សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : kongkea.camasitec@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 068 668 669 (Mobile)
088 22 23 888 (Mobile)
អុីម៉េល : cambo.brisk.gm@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 093 651 456 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #73, St. 181,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : accountant@cambobrisk.com
លេខទូរស័ព្ទ : 017 34 07 02 (Mobile)
023 900 585 (Office)
096 55 49 334 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #73, St. 181,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruitment_cambodia@decathlon.com
អាស័យដ្ឋាន : No. 104, Confederation de la Russie Blvd (110), Siriland Tower, 5th Floor,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://corporate.decathlon.com
Cambo Sporting Goods Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : engchhun@cambounisoll.com
shjo@cambounisoll.com
លេខទូរស័ព្ទ : 024 997 000 
010 309 342 
096 387 636 8 
អាស័យដ្ឋាន : Building #16, 7NG Economic zone, Preychas Village,កណ្តាល
អុីម៉េល : general@cambobuild.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 882858 (Fax)
023 882868 (Office)
092 38 73 88 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #31-33B, Street. 271,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cambobuild.com
Cambobuild Construction Chemical Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : davy@cambocon.com,
លេខទូរស័ព្ទ : 012 299 987 (Mobile)
012 434 374 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. C22, Street Cheerfulness,សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cambocruise@icloud.com
អាស័យដ្ឋាន : #11, Street 200,ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : finance@cvi.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212 000 (Office)
023 215 505 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : No.99, Norodom Blvd,សង្កាត់ បឹងរាំង, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cvi.com.kh
អុីម៉េល : finance@cvi.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212 000 (Office)
023 215 505 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : 8th Floor, Building No. 398, Monivong Blvd.,សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cvi.com.kh
អុីម៉េល : recruitment@qbmore.com
អាស័យដ្ឋាន : No 825 ABC, Preah Monivong Blvd,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
Cambodia Advance Communications Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : program@cambodiaacts.org
លេខទូរស័ព្ទ : 095 408508 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #32E0, St. 528,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cambodiaacts.org
អុីម៉េល : finance@cambodiaacts.org
លេខទូរស័ព្ទ : 011 711 107
អាស័យដ្ឋាន : #C54, Street V1-18,សង្កាត់ ទូលសង្កែ, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cambodiaacts.org
អុីម៉េល : tolp@cats.com.kh
អាស័យដ្ឋាន : CATS Building , Opposite Phnom Penh International Airport, Russian Federation Blvd.,សង្កាត់ កាកាប, ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ
Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd. map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : career@cambodia-airports.aero
លេខទូរស័ព្ទ : 023 890 520, Extension number: 1272
អាស័យដ្ឋាន : Phnom Penh International Airport, Administrative Building, PO Box 1256 – National Road No 4ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cambodia-airports.aero/
អុីម៉េល : jobscas@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 768 273
098 918 555 (Mobile)
អុីម៉េល : hrpp@angkorrealestate.com
លេខទូរស័ព្ទ : 016 440 333
អាស័យដ្ឋាន : #9B, St 436, (near Beng Tra Bek Supermarket)សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.angkorrealestate.com
ខេមបូឌា អង្គរ រៀលអ៊ីស្ទេត map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : hrd@coco-cola.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 428992 (Fax)
023 428995 (Office)
023 428996 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : No.287, National Road 5, Mittapheap Village,ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
Cambodia Beverage Company Ltd (Coca-Cola) map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@cbl.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 722 683
អាស័យដ្ឋាន : Commercial Office: No 56, Street 315,សង្កាត់ បឹងកក់ I, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : bishophouse_khmer@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015 674 390
092 233 690
អាស័យដ្ឋាន : #868, St.96P, Rongchak Village,សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : ccymcr@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 097 857 3906 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #71N, Street 402,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : admin@camclimate.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 663 8370 (Mobile)
012 391 869 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 3rd Floor, No. 111, Sothearos Blvd (St. No. 3),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camclimate.org.kh
អុីម៉េល : hr@cdri.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 881 701
023 881 384
អាស័យដ្ឋាន : P.O. Box 622,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cdri.org.kh
អុីម៉េល : sothykhieng@cdri.org.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 229 557
គេហទំព័រ : http://www.cdri.org.kh
អុីម៉េល : samut.chhoem@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 960 515 (Mobile)
011 958 979 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : office ##392, Local road, Prektoal village,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@cimscambodia.org
អាស័យដ្ឋាន : #C3, St. 265,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cimscambodia.org
អុីម៉េល : info@cambodiaknits.com
គេហទំព័រ : http://cambodiaknits.com/
អុីម៉េល : sokhom.lay@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន : 21st Floor, Canadia Tower, No.315, Ang Duong St, Corner of Monivong Blvd,ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : info@camlife.com.kh
chantha.meth@camlife.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 010 584 503
011 874 303 (Mobile)
023 431111 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : 21st Floor, Canadia Tower, No.315, Ang Duong St, Corner of Monivong Blvd,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.camlife.com.kh

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading